SK Dynamo České Budějovice

http://www.dynamocb.cz

Fotbalový klub SK Dynamo je součástí podnikatelské činnosti společnosti Jihočeský fotbal Občanské sdružení v Českých Budějovicích, která má své působení rozděleno do oblasti tréningových ploch, hal, správy a rehabilitace, čemuž do určité míry odpovídá i organizační struktura a potřeba struktury a funkcí informační podpory.
V roce 2005 způsob práce a informační podpora podnikatelské činnosti zcela nepostačuje a bylo potřebné přistúpit ke komplexní informační podpore, která jim umožní:

  • sjednotit současné řízení firmy pomocí aplikací IS/ICT (účetnictví, fakturace, saldokonto, správa majetku apod.) do jednoho jednotného rámce společně s nákupem nového řešení IS/ICT,
  • jednoduše zpřístupnit příslušným pracovníkům data nutná pro řízení firmy na bázi síťového propojení počítačů vytvořit systém přístupových práv pro oprávněné pracovníky k příslušným datovým zdrojům firmy,
  • prohloubit kvalitu evidence kmenových pracovníků firmy a pracovníků, pracujících na smlouvy na dobu určitou,
  • dostat pod kontrolu vykrývání smluv, pronájem reklamních kapacit, fakturaci za pronájmy a služby,
  • zajistit přehled o jednotlivých zákaznících a dodavatelích firmy. U dodavatelů z pohledu věcného plnění dodávek (kvalita, včasnost, cena), u odběratelů objemy zakázek a platební morálka,
  • zajistit konverzi současných dat.

Za klíčové procesy i z hlediska budoucí implementace IS považují procesy iniciované smluvním plněním na pronájem tréninkových ploch, procesy spojené s udržováním tréninkových ploch, s organizací turnajů, dále rehabilitace, pronájem reklamních kapacit a procesy související s evidencí spravovaného majetku. Ostatní procesy probíhající ve společnosti zejména v oblasti správy nemají specifický charakter a bude možné aplikovat obvyklá řešení. Standardní podvojné účetnictví s účetní osnovou odpovídá neziskové organizaci.
Výběr IS byl završen oslovením společnosti BM Servis s.r.o. v Českých Budějovic, jako tvůrce IS Bílý Motýl.
Projekt implementace IS Bílý Motýl obsahuje definice standardů IT společnosti Jihočeský fotbal Občanské sdružení a implementaci informační podpory pomocí IS Bílý Motýl v klíčových procesech společnosti ve všech oblastech působení, dále dle obvyklých standardů přiměřeně implementaci ve funkcích souvisejících s potřebnou infrastrukturou společnosti, tj. účetnictví, odepisovaný a spravovaný majetek, platby a jejich vymáhání, změny stavu peněz, zálohy, DPH, vývěska a informační centrum. IS Bílý Motýl je implementován v jediném datovém úložišti v sídle společnosti uživatele a se systémem začalo pracuvat 7 uživatelů. V současnosti pracuje již 9 uživatelů.
Prvá etapa implementace IS Bílý Motýl byla zaměřena na oblast ekonomiky a účetnictví. Další etapou byla implementace IS Bílý Motýl soustředěna na podporu oblasti CRM. Pilíře CRM se zde rýsují v třídění a segmentaci zákazníků, ve sledování a řízení obchodních aktivit, v evidenci uzavřených smluv včetně z nich vyplývajících naturálních závazků s vyhodnocením jejich plnění a včetně z nich vyplývajících pohledávek s vazbou ekonomickou část IS.
Další informační podpora je směrována na plánování i do dalších aktivit.
V roce 2007 společnost zahájila v IS Bílý Motýl zpracování mezd.

Zajímavá nastavení firemních procesů:

            Podpora tvorby výkazů nutné pro občanské sdrušení.

Reference podle systémů > SK Dynamo České Budějovice

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY