BMP (Business Process Modeling)

Business Process Modeling

Toto podnikové modelování je efektivní přístup k řízení, rozhodování a optimalizaci organizace, která má zájem se trvale rozvíjet nebo musí mít všechny podnikové procesy dokonale zdokumentované. Typickým příkladem mohou být podniky procházející restrukturalizací, podniky s ISO certifikací nebo s dohledem centrální instituce.

Tato technika se používá pro zmapování a popis firemních procesů.

Business Process Model je zjednodušeně řečeno nástroj, který odpovídá na klíčové otázky existence podniku:

jaké činnosti, služby, schopnosti, aktivity (jinými slovy funkce) je organizace schopna poskytnout okolí nebo které jsou vykonávány uvnitř podniku.

za jakých okolností se tyto funkce zapojují do vykonávání určitého procesu, jinými slovy jak probíhá dialog podniku s okolím.

s jakými pojmy a informacemi se pracuje v podniku a jaké jsou mezi těmito pojmy souvislosti, jinými slovy o čem se vede dialog s okolím.

na jakých organizačních či pracovních místech se co dělá, kdo je při tom komu podřízený a kdo je za co zodpovědný, nebo-li kdo a s jakými kompetencemi dialog s okolím vede.

Funkce (aktivity) představují stavební kameny fungování organizace. Procesní řetězce jsou popisem dynamického chování podniku, neboť vyjadřují, jak se odvíjí reakce na určitou událost ve formě postupného zapojování funkcí do výkonu. Organizační schéma popisuje z jakých útvarů a pracovních míst se skládá podnik. Schéma kompetencí přiřazuje pracovníkům jejich pravomoci a zodpovědnosti.

Vizuální podoba zmapovaných firemních procesů otevírá prostor pro diskusi nad stávajícím stavem, analýzu a optimalizaci firemních procesů a hledání cest pro efektivnější řízení a chod firmy.

Business Process Model lze dále ve firmě využívat  v celé řadě dalších aktivit, například:

ale také v běžné vnitrofiremní komunikaci a v řízení společnosti (nástup nových zaměstnanců, řešení odpovědnostních sporů, atd).

Optimalizovaný Business Process Model je základem pro efektivní implementaci procesního informačního systému. Lze jej přirozeně rozšířit až do specifikace zadání potřebného informačního systému a ve spojení s vytvořením informační strategie představuje solidní základ pro budování informačního systému, který skutečně podpoří business procesy v podniku.

Procesní řízení > JAK přejít na procesní řízení? > BMP (Business Process Modeling)

Firemní informační systémy

pro komplexní, oborově nezávislé, procesní řízení středně velkých firem výrobních, obchodních, projektových či poskytujících služby, případně společností s netypickým druhem činnosti.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+