BMP (Business Process Modeling)

Toto podnikové modelování je efektivní přístup k řízení, rozhodování a optimalizaci organizace, která má zájem se trvale rozvíjet nebo musí mít všechny podnikové procesy dokonale zdokumentované. Typickým příkladem mohou být podniky procházející restrukturalizací, podniky s ISO certifikací nebo s dohledem centrální instituce.

Business Process Model

je (zjednodušeně řečeno) nástroj, který mapuje:

Funkce (aktivity), které představují stavební kameny fungování organizace.

Procesní řetězce, které jsou popisem dynamického chování podniku, neboť vyjadřují, jak se odvíjí reakce na určitou událost ve formě postupného zapojování funkcí do výkonu.

Organizační schéma, které popisuje, z jakých útvarů a pracovních míst se skládá podnik.

Schéma kompetencí, které přiřazuje pracovníkům jejich pravomoci a zodpovědnosti.

Vizuální podoba zmapovaných firemních procesů otevírá prostor pro diskusi nad stávajícím stavem a hledání cest pro efektivnější řízení a chod firmy. Výsledkem této diskuse by měla být optimalizace firemních procesů v Business Process Modelu a pokud možno návrh postupu, jak tuto optimalizaci implementovat do praxe. Tyto změny je vhodné řídit jako projekt.

 

Business Process Model lze dále ve firmě využívat  v celé řadě dalších aktivit, například:

► při zavádění a certifikaci systému řízení jakosti,

► při analýze hodnotového řetězce s cílem nalezení potenciálu pro získání dalších konkurenčních výhod,

► při sestavení strategických plánů, například metodou BSC,

► při radikální rekonstrukci podnikových procesů metodou Business Process Reengineering - BPR,

► při zavádění IS/IT,

► při řešení GDPR,

► v běžné vnitrofiremní komunikaci a v řízení společnosti (nástup nových zaměstnanců, řešení odpovědnostních sporů, atd).

Optimalizovaný Business Process Model je základem pro efektivní implementaci procesně orientovaného informačního systému. Lze jej přirozeně rozšířit až do specifikace zadání pro výběr informačního systému a ve spojení s vytvořením informační strategie představuje solidní základ pro budování firemního informačního systému, který skutečně podpoří business procesy v podniku.

Procesní řízení > JAK přejít na procesní řízení? > BMP (Business Process Modeling)

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+