Co je to procesní řízení

 

Procesní řízení

Proces obecně je sled vzájemně na sebe navazujících opakujících se činností, které přeměňují nějaký vstup na nějaký výstup. Z tohoto pohledu je celý svět jeden velký shluk procesů.

Protože jsme informatici, zajímají nás procesy podnikové, tzv. business procesy, a jejich řízení, tedy PROCESNÍ ŘÍZENÍ.

Procesní řízení považujeme za nejpřirozenější způsob řízení každého podniku, které jedině respektuje jeho skutečnou podstatu. Protože - v souladu s výše uvedeným pohledem na svět - je každá firma ve skutečnosti také shlukem řady procesů.

Podnikový proces vnímáme jako soubor aktivit firmy, který v ideální podobě transformuje vstupy z vnějšího světa na výstupy pro vnější svět. Z pohledu informatika je firemní proces sledem vzájemně na sebe navazujících operací, který je řízen jako celek. Jednotlivé operace procesu však mohou být (a zhusta jsou) realizovány v různých odděleních a zpracovávány různými informatickými nástroji a systémy. Právě proto je důležité vnímat procesní nadhled nad činností celé firmy, identifikovat klíčové business procesy, optimalizovat jejich chod a měřit jejich celkovou výkonnost.

Procesní a / versus funkční řízení

Manažerské způsoby řízení jsou různé a navzájem se liší svým přístupem, zaměřením a samozřejmě efektivitou.

Navzdory různým proklamacím zůstává většina českých firem reálně řízena funkčním způsobem. Ve firmách existuje pevná organizační struktura zaměřená na řízení dílčích funkcí v podniku - řízení marketingu, obchodu, výroby, skladů... Jednotlivé organizační složky odpovídají za dílčí část činnosti podniku a jejich činnost je řízena, vykonávána a měřena s ohledem na jejich vlastní, z hlediska podniku však dílčí cíle.

Procesy ve firmě však existují (probíhají, fungují) napříč celou firmou a napříč všemi organizačními složkami. Podstatou procesního řízení je zaměření na efektivitu celých procesů a jejich celkový výsledek, nikoli jen jejich dílčích částí. Zjednodušeně řečeno, funkční řízení se zajímá o to, zda Marketing drží rozpočet a vykazuje dostatek shlédnutí, zda Obchod dosáhl patřičného obratu a zda Výroba nevykazuje prostoje. Procesní řízení naproti tomu zajímá, zda zákazník dostal požadovaný výrobek včas a zda jsme realizovali zisk.

Organizační útvary a procesy

Další funkční celky si lze snadno doplnit - ve finančním útvaru budou řešit fakturaci, platbu, daně , ve skladech se budou zabývat zásobováním či uskladněním a expedicí hotových výrobků, atd. Činnosti těchto jednotlivých útvarů jsou však vykonávány jako součást procesu, jehož koncovým uživatelem je zákazník, kterého zbla nezajímá vnitrofiremní dělení a dílčí zodpovědnosti.

Zásadní rozdíl mezi procesním a funkčním řízením je specifikace jednotky řízení, ke které je vztahována odpovědnost, rozpočet a data.

V procesím řízení je touto jednotkou řízení dle očekávání proces, zatímco ve funkčním řízení je to organizační úvar.

Výhody procesního řízení:

Největší překážkou pro přechod z funkčního řízení na procesní je obvykle neochota vedení, ale i řadových pracovníků ke změnám. Po léta zajeté funkční uspořádání s vedoucími oddělení či útvarů, náměstky, atd., kde jsou usazeni mnohdy neodvolatelní lidé, je zákonitě obtížné transformovat na dynamické a spolupracující organizační jednotky, které vnímají zákazníka jako hlavní důvod své práce. 

Překážkou také může být neschopnost identifikovat klíčové business procesy a (oprávněná) obava z identifikace procesů zbytečných, které jsou po léta v teple a bez větší námahy vykonávány.

Zdánlivě omezující může být také heterogenní prostředí růzorodých informačních systémů a nástrojů, které ve firmě řeší jednotlivé funkční oblasti. Odděleně řízené skupiny operací ve skutečnosti přináleží k jednomu firemnímu procesu, je však obtížné je takto nahlédnout a mnohdy ještě obtížnější sjednotit jejich celkové řízení.

Neexistuje však firma nebo druh podnikání, pro něž by bylo procesní řízení nevhodné.

Související služby

 

Přečtěte si:

Procesní versus funkční řízení podniku nebo další články na našem blogu.

  

Procesní řízení > CO je to procesní řízení

Firemní informační systémy

pro komplexní, oborově nezávislé, procesní řízení středně velkých firem výrobních, obchodních, projektových či poskytujících služby, případně společností s netypickým druhem činnosti.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+