Co a jak produkuje český softwarehouse

Autor: Ing.Jaroslav Janda

IT Systém č. 10/2003

Na trhu komplexních firemních informačních systémů (při určitém zjednodušení řazených do kategorie ERP s řadou dalších přívlastků) je v ČR v současné době oproti počátkům 90. let poměrně velká nabídka produktů, které lze implementovat a následně i smysluplně provozovat a užívat s více či méně zřetelným přínosem. Dostupné jsou IS tuzemské i zahraniční provenience, což předurčuje řadu odlišností v jejich vlastnostech, ale i v metodách a způsobech jejich uplatnění na trhu.

Podíváme-li se na postavení české společnosti produkující IS v takovémto otevřeném silně konkurenčním prostředí, nelze zastírat, že obvykle stojí David proti Goliášovi. Co je tedy příčinou a v čem spočívá to, že jsou na trhu úspěšné i české informační systémy? Odpověď určitě není jednoduchá, ale je zcela zřejmé, že kromě tuzemských informačních systémů využívajících pouze znalosti domácího prostředí a kontinuity se svou historií je zde několik českých produktů, jejichž dnešní ale i budoucí úspěšnost stojí na něčem jiném – mají v sobě zakomponovánu ideu (myšlenku) [1], která je posouvá daleko za rámec obvyklého firemního IS a která uživatelům poskytuje zcela ojediněle šance získat pomocí IS konkurenční výhody. Ty obvykle spočívají na flexibilitě informační podpory (v daném čase je právě taková, jaká je zapotřebí) za přijatelnou cenu, tj. jedná se o „Software, který se vyplatí“.

Kvalitní nosná idea informačního systému je nejen základem jeho aktuálního přínosu uživatelům, ale pro další rozvoj IS je i zárukou po stránce technické i personální, kde vyzývá špičkové vývojáře k zajímavé nerutinní seberealizaci.

Mezi české IS s ideou přinášející konkurenční výhodu uživatelům patří i IS Bílý Motýl® ze softwarové dílny společnosti BM Servis s.r.o.. Jeho nosná myšlenka je založena na logické architektuře IS[2] se standardizovanými komponentami, které spolu komunikují pomocí informačního centra. Praktickým dopadem uvedené architektury je možnost implementačního[3] nastavení informační podpory skutečně dle požadavků vycházejících z know-how klíčových pracovníků uživatele a to při nízkých nákladech. To představuje jednu z nejvýznamnějších konkurenčních výhod IS Bílý Motýl® oproti IS konkurentů. Její uplatnění je nejvíce patrné zejména na poli procesního řízení v prostředí s rozsáhlou a složitě strukturovanou kooperací osob a na poli „řízení“ znalostí souvisejících především s realizací procesů. Nastíněné výhody se Vám pokusím přiblížit na praktickém příkladu u našich uživatelů.

Snem každého manažera je ideální spolupráce útvarů „Obchod – výroba – sklady – ekonomika - …“ a to zejména v situaci, kdy je výroba iniciována objednávkou zákazníka, jako je tomu u našeho uživatele v tomto příkladu. IS může skutečnost přiblížit ideálu, nicméně je dnes spíše časté propojení jen z pohledu ekonomického, které obvykle umožní vyhodnotit, co se „odehrálo“ oproti plánu, ale manažerský zásah v počátečních fázích obchodního případu je obtížný díky absenci potřebných informací.

Jiná situace nastává s IS Bílý Motýl®, kdy je vše související s obchodním případem včetně elementárních údajů výrobních úkolů uspořádáno do jednoho procesu – stav obchodního případu je patrný na první pohled.

Obchodníkovi, který vkládá objednávku a žádá o vyjádření k ní kolegy, signalizuje e-mailová zpráva, že může uzavřít smlouvu resp. jednat o změně podmínek (vše stále evidováno v IS pod supervizí manažera). Obráceně plánovač ve výrobě dostane e-mail od obchodníka po uzavření smlouvy, že může danou objednávku plánovat a následně realizovat naplánované výrobní úkoly. Skladníkovi v expedici IS signalizuje, co je vyrobeno, tj. co má přijmout na sklad. Následně je mu pokynem k expedici signalizováno, co si má připravit pro expedici. Proces je zakončen automatizovaným vystavením faktur s odečtením případné zálohy a její úhradou.

Vše IS stále eviduje v rámci jednoho procesu včetně změn a odchylek, které mohou dynamicky modifikovat jeho rozsah a složitost, pod supervizí manažera a samozřejmě i v souladu se systémem řízení jakosti (dle norem řady ISO 9000). Pro řízení a provádění uvedeného procesu poskytuje IS celou řadu dalších informací, kontrolních mechanizmů, signalizací, bezpečnostních zabezpečení a dalších nástrojů, které v tomto procesním pohledu nejsou zmíněny.

Obdobně se nám podařilo prakticky vyřešit v nakladatelství řízení rozsáhlých procesů souvisejících s přípravou a vydáním titulů včetně automatických výplat autorských honorářů, které se mohou odvíjet od prodejů v období mnoha let, a dále procesů souvisejících s řízením distribuční sítě včetně konsignačních skladů.

Složité a rozsáhlé procesy řídíme pomocí IS Bílý Motýl i ve společnostech čistě obchodních, společnostech zaměřených na poskytování služeb ale i jinak zaměřených. Každému z našich uživatelů jsme skutečně umožnili, aby si své know-how zakomponoval do určité - pro něj klíčové - části IS a využíval je společně s ostatními komponentami IS Bílý Motýl® k získání konkurenčních výhod. Zaznamenané údaje o průběhu procesů vytváří kvalitní zdroj informací pro vznik nových znalostí, jejichž on line uplatnění formou nastavení vhodnější a přínosnější struktury procesů (i v IS) je cesta k úspěchu pro každého.


[1] Za samozřejmé považuji v tomto článku, že kvalita a rozsah funkcí IS, schopnosti a znalosti implementačních pracovníků včetně jejich metodické vyzrálosti jsou na úrovni, která odpovídá požadavkům uživatelů.

[2] Popis a výklad uvedené architektury přesahuje rozsah tohoto článku, zájemce z řad specialistů lze odkázat na www.bm.cz nebo na „Janda J.: Kategorizace entit a standardizace komponent, Sborník DATASEM 98, 1998“.

[3] Nastavení IS bez nutnosti programátorských úprav a bez instalace upravené verze informačního systému.

Press > Napsali jsme > Co a jak produkuje český softwarehouse

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+