BMP (Business Process Modeling)

Toto podnikové modelování je efektivní přístup k řízení, rozhodování a optimalizaci organizace, která má zájem se trvale rozvíjet nebo musí mít všechny podnikové procesy dokonale zdokumentované. Typickým příkladem mohou být podniky procházející restrukturalizací, podniky s ISO certifikací nebo s dohledem centrální instituce.

Business Process Model

je (zjednodušeně řečeno) nástroj, který mapuje:

Funkce (aktivity), které představují stavební kameny fungování organizace.

Procesní řetězce, které jsou popisem dynamického chování podniku, neboť vyjadřují, jak se odvíjí reakce na určitou událost ve formě postupného zapojování funkcí do výkonu.

Organizační schéma, které popisuje, z jakých útvarů a pracovních míst se skládá podnik.

Schéma kompetencí, které přiřazuje pracovníkům jejich pravomoci a zodpovědnosti.

Vizuální podoba zmapovaných firemních procesů otevírá prostor pro diskusi nad stávajícím stavem a hledání cest pro efektivnější řízení a chod firmy. Výsledkem této diskuse by měla být optimalizace firemních procesů v Business Process Modelu a pokud možno návrh postupu, jak tuto optimalizaci implementovat do praxe. Tyto změny je vhodné řídit jako projekt.

 

Business Process Model lze dále ve firmě využívat  v celé řadě dalších aktivit, například:

► při zavádění a certifikaci systému řízení jakosti,

► při analýze hodnotového řetězce s cílem nalezení potenciálu pro získání dalších konkurenčních výhod,

► při sestavení strategických plánů, například metodou BSC,

► při radikální rekonstrukci podnikových procesů metodou Business Process Reengineering - BPR,

► při zavádění IS/IT,

► při řešení GDPR,

► v běžné vnitrofiremní komunikaci a v řízení společnosti (nástup nových zaměstnanců, řešení odpovědnostních sporů, atd).

Optimalizovaný Business Process Model je základem pro efektivní implementaci procesně orientovaného informačního systému. Lze jej přirozeně rozšířit až do specifikace zadání pro výběr informačního systému a ve spojení s vytvořením informační strategie představuje solidní základ pro budování firemního informačního systému, který skutečně podpoří business procesy v podniku.

Optimalizace klíčových procesů > BMP (Business Process Modeling)

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY