Slovník pojmů

A
Adresářjednotný seznam adresátů - evidence adres, spojení kontaktních osob adresáta (telefon, mobil, e-mail, url, bankovní spojení), řazení adresáta dle kategorií (segment trhu, dodavatel, odběratel…) a DPH (plátci, neplátci), určení měny (CZK, EUR) pro obchodování, evidování historie komunikace a dokumentů
Aktér

"aktér" je účastník vzájemných vztahů v rámci různých pohledů, např. dodavatel, odběratel, zaměstnanec, partner, adresát… V rámci IS Bílý Motýl je zařazen do adresáře

Alokace

"alokace" je pojmenování pro vymezený prostor např. sklad, prodejna, bankovní účet, pokladna, sídlo…

Analýza procesů

definice organi­za­čního schématu a zkvalitnění řízení chodu podniku, procesní skloubení prováděných činností (operací) s kompetencemi zaměstnanců a definice důležitých a významných informací, které vstupují do vztahů v komplexním popisu procesů.

APS (Advanced Planning System)

systém pro pokročilé plánování, jeho nástroje zpřesňují a optimalizují kapacity jednotlivých strojů dle plánu výroby až na minuty. Tyto nástroje jsou součástí IS Bílý Motýl

Architektura IS

je koncept systému v jeho prostředí. Architektura IS Bílý Motýl je postavena na dekompozici IS do standardizovaných komponent s jejich procesním uspořádáním. Je postavena na technologii relační databáze (SQL) Adaptive Server Anywhere a na logické struktuře BPM

Artikl

"artikl" se používá pro pojmenování nějakého předmětu, např. zboží, peníze, materiál, majetek…

ASP (Application service provider)

podnik, který poskytuje služby (dodavatelský model) zákazníkům přes Internet (…nabízí pronájem software vzdáleným připojením k serveru prostřednictvím Internetu)

ATP (Available to promise)

důležité pojetí v řízení dodavatelského řetězce (aktuální stav zásob, termín dodání, optimalizace výrobních úkonů z pohledu ceny, logistiky...) je součastí IS Bílý Motýl

Atribut

je vlastnost, v rámci terminologie týkající se informačního systému, určité entity. V obecném pohledu může být definován pomocí popisné entity, vazební entity nebo elementárním údajem (položka struktury tabulky). V rámci informačního systému se obvykle jedná o elementární údaj. Druhy atributů jsou dány možnostmi databáze Sybase SQL Anywhere

B
B2B (Business-to-business)

systém obchodování mezi podniky v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů prostřednictvím Internetu

B2C (Business-to-consumer)

model obchodování, kde společnosti nabízejí zboží a služby spotřebitelům

BI (Business Intelligence)

softwarové nástroje a technologie, nebo části, které poskytují analytické (statistické) informace (výkazy, přehledy, plánování…) pro rozhodování, zejména strategické top managementu. V IS Bílý Motýl jsou rozšířeny a k dispozici i pro potřeby dalších uživatelů v rovině taktické i operativní

Bílý Motýl

manažerský a informační systém, typu ERP, společnosti BM Servis s.r.o.

BPM (Business Process Management)

přístup řízení managementu zaměřený na sladění všech aspektů organizace s požadavky a potřeby klientů...

BPM (Business Process Modeling)

moderní přístup k řízení, rozhodování a optimalizaci organizace pomocí modelování podnikových procesů. Nástroj pro trvalý rozvoj a pro odpovědi na klíčové otázky existence organizace.

BPO (Business Process Outsourcing)

proces najímání jiné společnosti pro zpracování podnikatelských aktivit na konkrétní služby

BPR (Business Process Reengineering)

reeingeneering podnikových procesů - procesní metoda, která zásadně přehodnocuje a radikálně rekonstruuje podnikové procesy.

BSC (Balanced Scorecard)

moderní metoda měření strategických cílů a procesů procházející napříč celým podnikem (měření a řízení výkonnosti podniku)

C
CAD (Computer-aided design)

systém na podporu projektování...

CAE (Computer-aided engineering)

systém na podporu projektování…

CAM (Computer-aided manufacturing)

systém na podporu projektování…

Cílový uzel

jedná se o uzel diagramu procesu (tento proces obsahuje více uzlů než jeden), do kterého směřuje vazba. Pak je možno konstatovat, že z pohledu vazby je vždy jeden uzel zdrojový a jeden uzel cílový.

Cloud computing

je sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě (Internetu)

CRM (Customer Relationship Management)

trvalé a aktivní řízení vztahů s jednotlivými zákazníky ve všech komunikačních bodech vedoucí k navázání a rozvíjení oboustranně výhodného vztahu

Č
Čárový kódtechnologie pro automatickou identifikaci. Kód je tvořen strojově čitelnými vzory vzájemně souvisejících čar a mezer reprezentujících čísla nebo jiné znaky. Symbolika čárového kódu může představovat zakódované různé informace (např.výrobní číslo, číslo objednávky atd. ), které vstupují přímo do IS. Použitím čárového kódu je zajištěn automatický přenos dat do IS Bílý Motýl
Činnost

také funkce (programový kód), resp. skupina funkcí, které mohou být aktivovány rozhodnutím uživatele (případně i zprostředkovaně). Činnosti jsou spuštěny v okně, které se nazývá formulář

D
Data mining

(dejta majnyn), angl. dolování z dat, je analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací z dat. V IS Bílý Motýl jsou to výběry standardní a specifické (pomocí Slovníku dat)

Data warehouse

datový sklad, elektronicky uložené data organizace. Datové sklady jsou navrženy s cílem usnadnit získat hodnotné informace a nové pohledy na data. IS Bílý Motýl má upravené předzpracované primárné data uložené ve formátu a tvaru vhodném pro analytické zpracování (např. statistické hodnoty)

Databáze

neboli datová základna, je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Data IS Bílý Motýl jsou uloženy v databázi Adaptive Server Anywhere v relačním databázovém systému SQL Anywhere Studio

Databázový marketingje možné označit za jiný úhel pohledu na oblast propagace. IS Bílý Motýl umožňuje analýzu informací pomocí vlastní funkce Slovníku dat. Cílem je naplnění klíčové myšlenky direct marketingu, která je postavena na budování vztahů se zákazníkem na základě obousměrné komunikace
Datové úložiště

je logické místo, které koresponduje s výskytem databáze (Sybase SQL Anywhere). IS  může mít data u uživatele uložena na jednom datovém úložišti nebo v několika datových úložištích. Mezi nimi pak obvykle probíhají replikace.

Datový model

popisuje fyzickou strukturu datové základny informačního systému. Skládá se z definice tabulek (entit, někdy též nazývaných objekt),  z definice jejich atributů a z definice souvislostí mezi tabulkami implementovanými jako relace ve vazbě na indexy. Ke zmíněným tabulkám mohou být definovány triggery

Datový tok

představuje vstupy atributů událostí (zejména automatizace) při běhu (provádění) fyzického procesu. Patří sem zejména předplňování dat a validace dat.

Deduplikace

speciální technika komprese dat, která zabraňuje ukládání stejných datových bloků na jednom úložišti (obnovení původních dat). Účelem je úspora místa na datovém úložišti.

Diagram procesu

Operace (i z různých komponent) spolu v reálném světě souvisí, a tak je i systém umožňuje řadit do procesu, který popisuje jejich posloupnost a je vyjádřena diagramem procesu, tzn. že každý druh procesu má svůj diagram (i v grafickém vyjádření), který se skládá z jednotlivých uzlůvazeb mezi nimi. Každý diagram procesu má jednotné ovládání

DLP (data loss prevention)

software, který řeší problematiku úniku dat kvůli pochybení lidského faktoru.

DMS (Document management systém)

systém pro správu dokumentů (zachytávání, spravování, ukládání, uchovávaní a dodávaní obsahu - sledování elektronických dokumentů), je součastí IS Bílý Motýl

Dokumentace IS

vzniká, aby usnadnila pochopení jednotlivých funkcí a datových struktur v IS. Dokumentace IS Bílý Motýl je připravena pro pokročilé uživatele (správce IS a implementárory), běžné uživatele a k dispozici je on line dokumentace aktuálního stavu systému

DPHdaň z přidané hodnoty
E
e-business (e-byznys)

elektronické podnikání pomocí Internetu

e-commerce

obchodování pomocí Internetu (možnost nabízet a prodávat své výrobky nebo služby)

e-goverment

elektronická komunikace mezi úřady a občany, úřady a podniky i úřady navzájem pomocí Internetu

e-learning

vzdělávací proces pomocí Internetu, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty

e-procurement

oblast elektronické komerce pomocí Internetu pro automatizovaný nákup zboží a služeb (elektronická tržiště, elektronické aukce) 

EAI (Enerprise Application Integration)

souhrn procesů a postupů jak zařídit, aby jednotlivé oddělené aplikace fungovaly jako jeden celek (vybudování společného uživatelského rozhraní), např. portál…

EAM (Enteprise Asset Management)

představuje správu majetku v oblastech evidence, údržby, zabezpečení majetku a externích služeb

ECM (Enterprise Content Management)

elektronický systém, odkazuje na technologie, strategie, metody a nástroje používané k zachytávání, spravování, ukládání, uchovávaní a dodávaní obsahu... (správa dokumentů DMS)

EDI (Electronic Data Interchange)

elektronická forma výměny dat, zpráv mezi nezávislými subjekty

EIS (Executive Information Systém)

specializovaný informační systém pro výkonné složky managementu, soubor manažerských aplikací IS/IT určené pro vrcholovou a střední úroveň řízení podniku. V rámci IS Bílý Motýl jsou k dispozici informace pro management

Elektronický podpisnástroj identifikace a autentizace organizace, osoby v prostředí internetu. Jeho používaní umožňuje komunikaci a to jak při komunikaci mezi úřady navzájem, tak i při komunikaci občanů s jednotlivými úřady
EMCS (Excise Movement and Control System)

elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, který uvedením do provozu dne 1. 4. 2010 zabezpečí lepší kontrolu a řízení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci Evropské unie.

EMP (Enterprise profornance management)

řízení výkonnosti organizace (zprůhlednění financí, nákladů…)

Entita

je nástroj, pomocí kterého se v datovém modelu modelují objekty reálného světa se shodnou strukturou vlastností (atributů). Ve fyzické interpretaci datového modelu jsou někdy nazývány tabulkami. Některé entity IS jsou "středem" subsetu datového modelu, na kterém jsou postaveny činnosti typu "práce se seznamem záznamů" a dále některé z nich jsou definovány jako objekt.

EORI

(Economic Operators Registration and Identification number) registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů. EORI číslo musí být uváděno v celním prohlášení jako identifikátor subjektu a slouží jako společný identifikační údaj hospodářských subjektů a jiných osob při jejich kontaktu s celními orgány v celé Evropské unii

ERP (Enterprise Resource Planning)

systém pro řízení podniků, termín ve spojení se software (podnikový IS) musí podporovat řízení a plánování interních i externích zdrojů (všech klíčových procesů) přímo nebo pomocí integrace. ERP systém se skládá ze vzájemně propojených modulů a obvykle zahrnuje výrobu, finance, marketing, obchod - řízení vztahů se zákazníkem, logistiku, majetek, sklady, expedici, distribuci, lidské zdroje, řízení kvality… IS Bílý Motýl splňuje tyto kritéria.

Export dat

schopnost informačního systému poskytnout data jinému IS nebo programu (např. Excel)

F
Formulář

způsob zobrazení a setřídění údajů na obrazovce.Pod pojmem formulář je možno si představit každou činnost, která se uživateli prezentuje svým oknem.

Funkce IS

zajišťují provádění konkrétních činností a při implementaci jsou řazeny do vzájemných vazeb a tak se pomocí nich vytváří procesní model

H
Hot line

služba, kterou pracovník Hot line poskytne při vzniku poptávky pomocí telefonu. Jejím výsledkem může být znalejší uživatel  nebo snáze provozovatelný IS, čehož bylo dosaženo servisem pomocí navigace uživatele

HRM (Human Resources Planning)

řízení lidských zdrojů, v této oblasti jádrem v IS Bílý Motýl je zpracování mezd a personální evidence. Modul umožňuje komunikaci se státními orgány a externími programy (evidence docházky, evidence nepřítomnosti...)

HW

Hardware, výpočetní technika

I
IFRS (International Financial Reporting Standards)

mezinárodní standardy pro finanční reportování, byly v roce 2002 potvrzeny Evropským parlamentem jako jediný evropský systém finančního reportování. Nejsou účetním systémem, vzniklým legislativním procesem, jako jsme tomu byli doposud zvyklí (viz. Účtová osnova a postupy účtování, České národní účetní standardy apod.), nedefinují postupy (techniku) účtování, nýbrž předepisují závazná pravidla pro systém vykazování výsledků účetnictví (interní normy, pravidla a předpisy upravující oblast účetnictví)

Implementace ISproces uvedení IS do provozu - oblast instalace systému na server a stanice, popřípadě nastavení vzdálených připojení..., zprovoznění nového systému na základě definice datových toků ve společnosti a jejich evidence užíváním systému a zaškolení obsluhy pro užívaní jednotlivých modulů
Import dat

schopnost informačního systému převzít data z jiného informačního systému nebo programu (např. Excel)

Informační centrum IS

čast IS, která je nutná pro provoz každé komponenty, jejichž komunikaci zajišťuje

Informační panel

nástroj, který slouží k přehlednému zobrazení úkolů uživatele vyplývajících z informací uložených v systému (definice „intranetu“ IS Bílý Motýl®).. Obsah informačního panelu je volně definovatelný a je ho možné přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých uživatelů. Uživateli se mohou na jediné webové stránce zobrazovat jeho úkoly z různých oblastí IS a z této stránky potom může přímo vyvolávat potřebné funkce a činnosti aktivací hypertextového odkazu.

Informační schopnost IS

všech činností zákazníka v rámci jeho podnikatelských aktivit

Informační systém (IS)

v obecné rovině představuje soubor nehmotných věcí v elektronické podobě, který se skládá z aplikačního software, definičních dat, dokumentace a aplikačních dat (data uživate).Z pohledu logického se IS skládá z informačního centrakomponent. IS svou informační schopností podporuje činnost uživatele.

Informační technologiepředstavuje soubor všech věcí, které slouží k podpoře podnikání informacemi. Zahrnuje: hardware a jeho propojení, komunikační a sdělovací prostředky, systémový a síťový software, informační systémy,...
Integrace systému

proces, při kterém se propojují vzájemně nezávislé systémy tak, aby spolu komunikovaly, ale i souvisejíci události   komponent vzájemne mezi sebou v rámci IS

ISDOC

je formát elektronické faktury, stal se standardem pro elektronickou fakturaci mezi firmami. Standardizovaný formát umožní podnikům - uživatelům různých SW - mezi sebou vzájemně komunikovat. Datum vyhlášení formátu ISDOC bylo 19.3.2009. IS Bílý Motýl také využívá tento formát.

K
Kategorie podpory IS

v manžerském rozhodování umožňují nastavení priorit o investicích do IS. Využití konkrétní kategorie (vysoký potenciál, strategická, tovární, podpůrní) vychází ze stanoveného cíle podpory podnikatelské aktivity.

Klient-server

technologie, architektura klient-server je postavená na relační databáze. Podporuje rostoucí nároky na objem dat, spolehlivost a rychlost provozu, bezpečnost proti zneužití a komunikaci mezi různými IS

KM (Knowledge Management)

oblast řízení znalostí

Komponenta

ucelená část v rámci informačního systému orientovaná na evidenci událostí jednoho druhu. Komponenty (moduly) v IS Bílý Motýl jsou propojeny prostředníctvím spojující komponenty Informační centrum

Komunikace systémuv rámci IS Bílý Motýl umožňuje výměnu dat s okolními systémy, zejména pomocí exportů a importů
Konverze dat

převedení dat ze stávajícího systému do nového informačního systému

L
Label

pro uživatele zdroj dalších okamžitých informací k aktuálnímu záznamu. Label je tučný nadpis (návěští atributu), který je obsažen v okně vybraných činností

Legislativní požadavky (změny)

garance zapracování odpovídající funkčnosti IS dle nových legislativních změn ve všech oblastech informační podpory

LINUXoperační systém
Logistikapředstavuje tok zboží a materiálů z místa jejich vzniku do místa jejich spotřeby. Podnikovou logistiku představuje např. pořízení materiálu, polotovarů a režijních materiálů, jejich skladování, přesuny mezi sklady a závody, interní výdaje, uskladnění hotových výrobků a jejich expedice
M
Manažerské řízení

nabízí trvalé monitorování plnění plánu vůči dosaženým výsledkům, umožňuje korekci plánu a vydáváním nových úkolů usměrňovat dosažení cíleného plánu. Nabízí analýzy informací a formulace libovolných údajů ve finanční či naturální, výrobní, projektové, logistické, obchodní, mzdové, účetní či jiné podobě vyjádřené jako číslo nebo text (grafy), které lze obvykle uplatnit při rozhodování v řízení organizace

Marketingřízení všech procesů a činností spojených s plánováním a prováděním koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet změny, které uspokojují cíle jednotlivce a organizace
Maska

nástroj, pomocí kterého lze potlačit automatizovaný vstup těch údajů, které by IS požadoval, ale uživatel je nemá zájem využívat a musel by je "přeskakovat"

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

harmonizují účetní standardy členských států Evropská unie a platí pro všechny společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry registrované na území Evropské unie. Pro české společnosti tzn. vést účetnictví podle české národní legislativy a zároveň i podle mezinárodních účetních standardů IFRS. IFRS je systém s naprosto odlišným charakterem než české národní standardy.

Middlewaresoftware, který spojuje softwarové komponenty nebo aplikace (např. oboustrannou výměnu info mezi PC a serverem nebo obecněji mezi jakkoli; jinak pojmenovanými vrstvami ve víceúrovňové architektuře
Migracepřevedení dat ze stávajícího informačního systému do např. nově pořízeného IS
MIS (Management Information Systems)

manažerské informační systémy nabízí analytické a vykazovací nástroje umožňující práci s daty z různých uhlů pohledů. Podporují plánování, rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti, jsou součástí IS Bílý Motýl

Modul

jedna ucelená část v rámci informačního systému, kterou je možno provozovat i samostatně, např. MZDY, SKLAD... Moduly (komponenty) v IS Bílý Motýl jsou propojeny prostředníctvím spojující komponenty Informační centrum

MRP (Manufacturing Resources Planning)

systém pro plánovaní všech výrobních zdrojů organizace (předchůdce ERP), integrovaná součást IS Bílý Motýl

O
Obecná komponenta

umožňuje při implementaci přizpůsobit IS ojedinelé (specifické) podpoře oblasti podnikání, se kterou se nepočítalo v rámci analýzy informační podpory. Tuto komponentu je možno užívat levněji než komponentu vytvořenou na zakázku a to trvale nebo jen dočasně...

Objekt

z hlediska informačního systému jsou to záznamy v těch tabulkách (entitách), které jsou v programovém kódu definovány jako objekt.

ODBC rozhraní (Open Database Connectivity)

definuje nejrozšířenější rozhraní mezi databázovým serverem a klientem (aplikací)

Okno

představuje pracovní plochu, která je pro všechny činnosti shodná. Uživatel může mít v okně spuštěno jednu nebo více činností a podle potřeby si je může aktivovat.

OLAP (On Line Analytical Processing)

databáze je využívána v IS Bílý Motýl a je schopná zpracovat složité dotazy pomocí dodatečného indexování a speciálním uspořádáním dat

OLE server

integrující prvek pro spolupráci se specializovanými kancelářskými programy MS Office, což například v IS Bílý Motýl umožňuje interpretovat výstupy v tabulkovém procesoru MS Excel nebo pracovat s dokumenty v MS Word

OLTP (On Line Transaction Processing)

režim práce s databázi, kde se zpracování požadavků neodkládá a zpracování transakcí se deje v reálném čase

ONE-TO-ONEkomunikace v IS Bílý Motýl představuje přispůsobení se specifickým požadavkům každého zákazníka např. v oblasti obchodu, poskytování služeb...
Operace

základní stavební kamen v modelování procesu jako posloupnosti operací (činností, funkcí, business activity - BPM). Obsahuje události, které jsou si obvykle věcně i časově blízké

Outsourcing

přenesení činnosti podniku na externího dodavatele (ASP). BM Servis nabízí On line přístup k IS Bílý Motýl prostřednictvím poskytovatele služby ASP

P
PDA (Personal Digital Assistant)

osobní digitální asistent

PDM (Product Data Management)

aplikace, která řeší vytváření, správu a publikování dat o produktu

Plánování

nástroj pro přijímání rozhodnutí, která jsou orientována do budoucnosti a určují průběh podnikového procesu jako celku i v jeho částech.

PLM (Product Lifecycle Management Proces)

řízení celého životního cyklu produktu od jeho početí, přes návrh a výrobu, ...

Poradenství v oblasti IT

 se rozumí taková činnost, kdy poradce připraví uživatele učinit kvalifikovaná rozhodnutí při realizaci změn v oblasti IT. Poradenství obvykle souvisí s analýzou určité problematiky a předchází volbu nákup HW a IS, nastavení IS ve vazbě na podnikání, ..., nebo se jedná o komplexní strategické plánování nasazení IT.

Proces (podnikový)

model konkrétní činnosti podniku, který je vytvořen postoupností operací (věcný, časový a logický postup prací), které provádí každý pracovník pomocí konkrétních funkcí informačního systému s detailními pokyny jednotlivých kroků. IS Bílý Motýl umožňuje definici a řízení podnikových procesů

Procesní řízení IS

řízení uspořádáných informací do procesů přináší novou flexibilitu pro uživatele nejen nastavit, ale zejména měnit informační podporu svých obchodních, výrobních, logistických, manažerských a dalších procesů přesně podle svých potřeb. Proces je hlavním integrujícím pojítkem všech informací .

Programový kód

představuje sadu instrukcí, které zajišťují funkcionalitu IS. Úzce souvisí s definičními daty, která řídí (korigují) jeho funkcionalitu. Uživatel programový kód poskytnutého IS nemůže modifikovat, nicméně některá definiční data se svým charakterem blíží programovému kódu, resp. jej doplňují.
Po stránce logické je programový kód (funkce) IS uspořádán do činností. Po stránce technické jej lze rozdělit na programy databázového serveru (uložené procedury a triggery v syntaxi Sybase SQL Anywhere) a programy klienta (exe v syntaxi Visual FoxPro)

Projektové řízení

řízení projektu nebo-li zakázky (procesu)  od stanovení cíle, specifikace, časového plánu, rozpočtu, priorit, přesných pravidel řízení a regulace. Jeho základem je dosažení požadovaného cíle v daném čase, s omezenými zdroji a minimálními náklady. Projektové řízení je součástí IS Bílý Motýl

R
Replikace

nástroj, který "sjednocuje" informace v rámci IS “rozprostřeny” v prostoru (několik datových úložišť) pomocí Sybase SQL Remot Control.

Ř
Řízení procesu

umožňuje plnou kontrolu řízení průběhu procesu pomocí automatizace datového toku již známých skutečností o daném procesu (operace) a při zahájení operace jsou uživateli automaticky poskytnuty (vyplněny) všechny relevantní (vstupní) potřebné informace, ze kterých může automatizovaně odvodit informace výstupní, které můžou navázat pomocí signalizace jednotlivým pracovníkům na operace svých kolegů (detailní workflow)

S
SaaS (Software as a sevice)

nabídka ERP systému zákazníkovi ve formě služby, kterou poskytuje poskytoval outsourcingu IT (externý dodavatel). Jde o model, který respektuje aktuální vývoj v podnikové informatice a za užívání služby zákazník platí pravidelné měsíční platby. On line přístupem nabízíme snadné využívání IS Bílý Motýl bez starostí o IT.

SCM (Supply Chain Management)

řízení dodavatelských řetězců

SCM (Supply Relationship Management)

správa sítě vzájemně propojených firem podílejících se na konečné poskytování produktů a služeb...řízení dodavatelského řetězce, logistických retězců...

Selektor

indentifikátor, který je předmětem statistického sledování

SLA (Service Level Agreement)

smlouva o poskytování služeb

Slovník dat

je nástroj (funkce) IS Bílý Motýl, který umožňuje "nahlédnout" (data mining) do primárních dat a definovat specifické pohledy

Služba k IS

jedná se o výkon práce resp. činnost, která podpoří provozování informačního systému. Lze je rozdělit do tří kategorií poradenství v oblasti IT, školení v užívání IS (IT), servis k provozování IS (resp. k IT) a Hot Line podle jejich cíle.

standardní IS

licence IS Bílý Motýl s moduly pro funkčnost systému typu ERP

Strategický plán nasazení prostředků IT

sestavení strategického plánu vychází z informací o fungování stávajícího systému, monitoringu organizačního a produkčního zajištění firemních procesů, zainteresovanosti lidských zdrojů, stavu a úrovně informačních technologií a z nových požadavků uživatele kladených na cíl informační podpory nového informačního systému.

Sybase SQL Anywhererelační databázový systém, na kterem je postaven IS Bílý Motýl
Systémová integrace

poskytování komplexních služeb v oblasti IT od návrhu, implementace a následné podpory užívání všech prvků jednotlivých vrstev informační technologie s důrazem nejen na jejich společnou provozuschopnost s dostupností a odezvami odpovídajícími požadavkům, ale i na celkovou bezpečnost a spolehlivost. Tuto službu BM Servis nabízí pouze v rámci poskytování svých produktů

Š
Šablona

je nástroj, který zefektivní uživateli vstup dat do IS tak, že automatizovaně vyplní vstupované údaje dle obvyklých případů nebo upraví strukturu zadávaných údajů

T
TCO (Total Cost of Ownership)

znamená celkové provozní náklady, náklady spojené s vlastnictvím, provozem a údržbou počítačového systému. Patří sem pořizovací cena HW, SW, školení, instalaci, rozvoj a opravy

TOC (Theory of Constraint)

teorie omezení

TPV (Technologická příprava výroby)

technologická příprava výroby je část funkce předvýrobní etapy

Transakční část OLTPOn Line Transaction Processing umožňuje zpracování transakcí v reálném čase
Transformace

obecně definuje, jak se z dat ve zdrojovém uzlu mají předplnit data do cílového uzlu, tj. je základním nástrojem modelování datového toku.

Trigger (uživatelský)

nástroj databázového serveru spojený s danou tabulkou (entitou) databáze, který na základě změny (aktualizace) záznamu v ní může automatizovaně aktualizovat data jiných tabulek (např. po založení skladu trigger automaticky založí i jednu skladovou buňku "-"). Obsahem triggeru je definice, která data a za jakých podmínek a jak se mají aktualizovat.
Triggery jsou součástí programového kódu poskytnutého IS, ale je možnost definovat i uživatelské triggery k jednotlivým tabulkám, resp. k souvisejícím volným kartám. Implementace uživatelského triggeru patří k "nejodbornějším" prvkům implementace, tj. vyžaduje dobrou znalost IS i jeho dané implementace.

U
Událost

dodání, placení, objednání, ujednání, odměnění, odvedení práce, ..(nějaká činnost)

Upgrade (roční)

jde o každoročně pravidelně realizovaný přírůstek IS. Jeho první instalace u uživatele nahrazuje základní IS, dalšími instalacemi nahrazuje svého předchůdce.

Ú
Úprava programového kódu

jedná se o práce v oblasti programování

U
Uzel procesu

jedná se o každé okénko (rámeček, „chlíveček“), které je zobrazeno v diagramu procesu a k němuž je vztažena minimálně jedna vazba. Na základě vazby se může jednat o cílový nebo o zdrojový uzel.

Uživatel (současně pracující)

je osoba, která má práva k užívání IS Bílý Motýl (současně pracující uživatelé jsou ti, kteří jsou v jednom časovém okamžiku přihlášení k informačnímu systému)

V
Validace dat

představuje kontrolu dat zejména při jejich vstupu z hlediska logiky, případně i z hlediska syntaxe (např. datum "__.__.____").

Vazba uzlů procesů

definuje vztah mezi dvěma uzly procesu. Určuje, který uzel je zdrojový a který je cílový. Vazba je v diagramu (druhu) procesu vyjádřená "šipkou". V případě, že je cílový uzel proces, může "šipka" obsahovat několik vazeb.

Vazby objektů

neprocesní provázání operací, ale i provázání jiných informací (A  A  A) v různých souvislostech a významech dle konkrétní situace a potřeby během provozu IS

VMI Vendor Managed Inventory

přímé řízení a kontrola dodavatele požadovaného stavu zásob u zákazníka

Volná karta

nástroj pro rozšíření libovolné informace v IS (record) o řadu dalších uživatelsky definovatelných údajů (atributů). Součástí jejich definice je i řešení vstupu a zobrazení (label, umístění na obrazovce, implicitní hodnota, ...).

Výrobamodul IS Bílý Motýl určený pro informační podporu řízení výroby
Vzdálený přístup

přístup vzdálených uživatelů a partnerů k vybraným informacím v IS Bílý Motýl® pomocí web serveru a prostřednictvím web browseru

W
WCF (World Class Finance)

oblast zaměřena na finanční řízení

WCMS (Web Content Mangement System)

systém, který publikuje velké množství obsahu na portálu, v tištěném katalogu, intranetu či extranetu etc. nebo spravuje větší množství firemních prezentací (např. prezentací jednotlivých produktů)

Web browser

program, který zpřístupňuje dostupné informace na síti Internet

WFM (Workforce management)

systémy pro komplexní řízení lidských zdrojů s řešeními pro efektívní řízení pracovní síly

WMS (Warehouse Management System)

informační systém pro podporu a řízení skladových operací

Workflow

napomáhá vnitřnímu chodu firmy. Představuje schéma prováděných činností (procesu) probíhajících v organizaci, rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby (popis řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů). Konkrétní procesy probíhající v organizaci mají nadefinováno, kdo má vykonávat jaké činnosti v daném procesu či podprocesu, např. k řízenému směrování dokumentů, informací a úkolů osobám či oddělením v rámci společnosti, k definici přesných kompetencí konkrétních uživatelů...

Z
Zdrojový uzel

jedná se o uzel diagramu procesu ze kterého směřuje vazba. Pak je možno konstatovat, že z pohledu vazby je vždy jeden uzel zdrojový a jeden uzel cílový.

ZeMan zemědělský manažer

komplexní informační systém pro zemědělské podniky a zemědělce společnosti BM Servis s.r.o.

Jak si vybrat IS? > Slovník pojmů

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY