Zajímavé implementace informačního systému Bílý Motýl®

Řízení dodavatelských reklamací


V jedné výrobní společnosti užívající IS BM byla implementována podpora pro řízení dodavatelských reklamací.

Proces s reklamačním protokolem se spouští automatizovaně. 

Po té, co je čtečkou čárového kódu přijat do reklamačního skladu problémový materiál, vytvoří se podklad pro reklamační protokol - úvodní část se předplní dle informací o materiálu, které jsou v IS BM dostupné z procesu nákupu. Reklamace se v tuto chvíli nachází ve stavu "Připravená".

Odpovědný pracovník řízení kvality provede revizi problémového materiálu a do reklamačního protokolu doplní informace pro dodavatele (popis reklamace, návrh řešení atd).  Takto zhotovený reklamační protokol se převede do Wordu (PDF souboru) a s případnými přílohami (např. fotografie vadného materiálu) se automaticky odešle mailem dodavateli. Reklamace v této fázi se zobrazuje jako "Rozpracovaná".

Po dohodě s dodavatelem se procesně řeší finanční vyrovnání (dobropis, faktura) a logistické vyrovnání - pokyn pro manipulaci (vrácení materiálu dodavateli, převod zpět do výroby, likvidace...). Teprve po vyřešení finanční i logistické stránky reklamace je její stav změněn na "Vyřízená".


Z hlediska obsluhy je vše přehledně uspořádáno na informačním panelu. Do panelu lze vybrat reklamace dle kriterií, stanovených uživatelem ve výběrovém okně.

Reklamační protokol

Umístění pracovních souborů při souběžném přístupu uživatelů

Pokud se IS BM provozuje na terminálovém serveru a hlásí se více uživatelů najednou, tak je doplněno do IS BM možnost umístění pracovních souborů (například při exportu tiskové sestavy do Excelu) do uživatelského adresáře specifikovaného pomocí systémové proměnné Windows - %AppData%

Správa pohledávek - Informační panel Pohledávky dle adresátů:

Implementace Informačních panelů je jednou z funkc manažerského řízení informačního systému Bílý Motýl®.

Informační panel „pohledávky dle adresátů“ poskytuje uživateli komfortní a uživatelsky „přítulný“ přehled jednotlivých pohledávek řazený dle adresátů a členěný dle dnů po splatnosti. Přehled lze zobrazit k aktuálnímu datu či libovolnému datu dle zadání uživatele, současně může uživatel zvolit zobrazení jen určité podmnožiny pohledávek (např. za středisko, zakázky apod.). Pohledávky lze analyzovat detailním pohledem anebo naopak sumárním pohledem v časové řadě.

Informační panel lze přetřídit podle kteréhokoli sloupce.

U každého adresáta je k dispozici informace o celkové částce „neuhrazeno“. Je to celková suma všech pohledávek, které jsou dosud neuhrazené ke zvolenému datu . Sloupec „z toho splatné“ obsahuje pohledávky, jejichž datum splatnosti je k datu aktuální. Sloupce „splatné 30“ a „splatné 90“ obsahují pohledávky, které jsou po splatnosti více než 30 a než 90 dnů. Sloupec „opravné položky“ poskytuje informaci o stavu vytvořených opravných položek k daným pohledávkám k danému datu. Sloupec „vymáhání“ a „počet vymáhání“ informuje o tom, kdy proběhla poslední událost vymáhání a kolikátá již byla.

Horní lišta formuláře poskytuje uživateli souhrnnou informaci o celkové hodnotě pohledávek v jednotlivých sloupcích za určitý selektor k danému datu.

V případě, že uživatel potřebuje mít ihned k dispozici údaje o adresátech v přehledu pohledávek, stačí klik přímo na názvu adresáta a aktivuje se činnost „adresář“ s informacemi o konkrétním adresátu. Při kliknutí na jednotlivé hodnoty pohledávek se uživateli zobrazí konkrétní operace plateb, jejichž souhrn vytváří danou hodnotu pohledávek, každou operaci lze dále rozkliknout pro další detaily. 
 

Integrace IS BM s insolvenčním rejstříkem - Informační panel Insolventní adresáti:

Informační panel „Adresáti v úpadku“ poskytuje uživateli komfortní a uživatelsky „přítulný“ přehled jednotlivých insolventních adresátů a jejich uhrazených i neuhrazených pohledávek vůči Vaší firmě. U každého adresáta je možný přímý náhled do insolvenčního rejstříku či do evidence úpadců. Toto řešení Vám pomůže včas identifikovat problémové odběratele a tak se vyhnout riskantním obchodům anebo alespoň zachránit maximum z již uskutečněných obchodů s nimi.

Informační panel lze přetřídit podle kteréhokoli sloupce.

Adresáty pro kontrolu insolvence lze vybrat dle jednotlivých kategorií či jejich kombinace, případně výběr zúžit pouze na ty, u nichž evidujeme neuhrazenou pohledávku. Informace lze exportovat do xls souboru. Pokud uživatel nemá zařazení adresátů do kategorie dlužníků vyřešeno pomocí externího příkazu (automatická aktivace po spuštění IS BM), může tak učinit sám stisknutím příslušného tlačítka.

Po stisku stránky IP „E-maily“ v horní liště informačního panelu má uživatel k dispozici přehled, kdy a komu byl odeslán informativní mail o nastalých událostech (akcích) v řešení úpadku.

Automatická fakturace hlasových služeb

Jedná se o implementaci ve společnosti N-SYS s.r.o. Úpice.

Implementace je realizována jako automatická fakturace hlasových služeb z podkladů softwarové ústředny Asterisk (http://www.asterisk.org/), nebo FreePBX (http://www.freepbx.org/). Základní komunikace je realizována pomocí webových služeb, kde na pokyn uživatele se jednou měsíčně stáhne kompletní výpis za období a provede se import do podkladů pro fakturaci (událost obchodu - přijaté objednávky). Pomocí procesního importu následně uživatel spustí fakturaci kde je provedena agregace za odběratele a telefonní číslo. Výstupem je klasická faktura pro koncového zákazníka.

Dříve tuto činnost prováděl člověk a ve jmenované společnosti to byla práce 1osoba/2dny/1krát měsíčně, nyní je kompletní fakturace hotova za cca 15minut bez nutnosti zásahu uživatele.

Komplexní řešení smluv v modulu Projektové řízení

V rámci modulu Projektové řízení jsme vytvořili program pro komplexní zadávání autorských smluv - je implementován v knižním vydavatelství. Tato aplikace je samozřejmě použitelná i v jiném než vydavatelském oboru - například v marketingových agenturách, vzdělávacích společnostech atd., tedy tam, kde je používáno projektové řízení a k projektu se váže řada různorodých smluv s externími partnery.
 
Ke každému dílu (předmětu projektu) je možno vytvořit libovolné množství formulářů - autorských smluv (pro autora, předkladatele, literární agenturu, grafika...), z nichž se dle předem specifikovaných rolí a dalších parametrů přímo vytvoří adekvátní smlouva a zároveň založí potřebný proces, zahrnující například vyplacenou odměnu apod.
 
 

Firmy poskytující internetové služby

Kdo nemá internet, jakoby nežil. To je jistě pravdivé heslo současné moderní doby. Na trhu proto existuje mnoho firem, které poskytují internetové služby svým koncovým zákazníkům. A právě k těmto firmám je směrována nabídka  kompletní implementace IS BM jako centrálního nástroje při řízení internetových uživatelů s možností:


Řízení síťových prvků je implementováno pro OS Linux, Mikrotik RouterOS a Ubiquity Networks. V případě odlišného OS jsou nutné úpravy zdrojového kódu.

 

Evidence pozemků

Správa pozemků a s nimi spojená administrativa je snažší pomocí implementace modulu POZEMKY, který nabízí možnost:


•    importu informací o pozemcích z různých databází do IS BM,
•    propojení na web katastru nemovitostí pro zobrazení informací o pozemku,
•    evidence pachtovních smluv,
•    podporu pro řízení procesu vydávání parcel v rámci církevních restitucí.

Tuto implementaci používá například: Biskupství českobudějovické
 

Prezentace manažerských informací - informační panel

Následující text nám uživatelským pohledem zpřístupní další dostupnou novinku, kterou IS BM nabízí. V podstatě se jedná o popis nové technologie MATERIALIZED VIEW, která byla pomocí navazujícího agregování GROUP BY CUBE zapracována do definice informačního panelu a umožňuje tím uživateli tzv. „multidimenzionální pohled“ na zobrazené informace.

V současné době je tato novinka zapracována v Informačním panelu – „Kampaně“, který uživateli poskytuje přehled jednak o počtu provedených kampaní, počtu oslovených zákazníků atd., ale zároveň i další pohled z jakého kraje či okresu byli, kolik mají zaměstnanců a další. Zpracování informačního panelu a jeho možnosti si nyní podrobněji popíšeme.
Po aktivaci informačního panelu se uživateli zobrazí následující výběrový formulář. Ten je postaven na výběru jednotlivých atributů, přičemž každý tento výběrový atribut přestavuje kategorii adresáta (předtím byl proveden import adresátů do systému IS BM a každému adresátovi podle obratu či počtu zaměstnanců a dalších výběrových kritérií byla přiřazena příslušná kategorie).


 
    Do tohoto okamžiku se zatím výběr tváří a chová jako klasický běžný výběr, který uživatelé využívají při práci s IS BM již zcela standardně. Podstatná je poslední řádka ve výběru „Skupiny“. Právě její zvolení (analýza podmnožiny výběru) umožňuje uživateli výše zmíněný „multidimenzionální pohled“ (až 4 možné dimenze). Na obrázku je zvolen v řádku „Skupiny“ výběr pouze za Kampaň.
Po stisku tlačítka Vyhledat má uživatel pak dostupné následující informace:
 


    Jednak příslušné údaje za jednotlivé kampaně, protože ve výběru byly zvoleny všechny kampaně a zároveň celkový skupinový pohled za kampaně dohromady.
    Když si zvolíme ve výběru pouze určitou kampaň a více specifikujeme dimenze řádku Skupina, bude uživatel překvapen jak podrobně mohou být informace dostupné.
    Takže při zadaném výběru za všechny kampaně, ale zároveň podle definice posledního řádku rozčleněné za kampaň, kraj a okres, viz. obrázek


 
jsou potom po stisku tlačítka „vyhledat“ informace následující:


    

Tlačítko „Celkem–detail“ funguje v podstatě jako přepínač. Při prvním zobrazení má uživatel dostupnou informaci celkem za zvolenou dimenzi (kritérium), při dalším stisku tohoto tlačítka se mu naopak rozbalí seznam s detailními informacemi. Při jeho dalším stisku se tento seznam zase sbalí. Takže podle zvoleného výběru má uživatel k dispozici informace celkem za jednotlivé kampaně, celkem za jednotlivé kraje a celkem i za jednotlivé okresy.
    Co říci závěrem? Takto definovaný informační panel nabízí uživateli možnost jednoduché tvorby několika úrovňové analýzy dat. Nebojím se říci, že toto při svém podnikání musí ocenit každý.
 

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - ERP > Bílý Motýl® - zajímavé implementace

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY