Řízení projektů

Pokud řídíte některé své činnosti - procesy projektově, pak vám může být velmi nápomocen tento modul pro projektové řízení.

Řízením projektu (project management)

(projektem, někdy též zakázkou) rozumíme takové manažerské činnosti, které jsou jedinečné s termínem zahájení a ukončení, využívají zdrojů vlastních i externích v součinnosti s ostatními činnostmi organizace a mají cíl definovaný specifikací parametrů předmětu projektu, rozpočtem nákladů a časovým plánem realizace.

Plánování a řízení projektu spočívá zejména v definování cílů, v plánování zdrojů, času a nákladů, ve vedení projektového týmu, ve sledování realizace projektu s návrhem změn plánů a v ukončení s vyhodnocením. Mezi nejdůležitější podmínky pro úspěšnost projektu patří jasná a srozumitelná komunikace o všem, co s projektem souvisí, všech zúčastněných: manažer projektu, členové projektového týmu, zákazník, jiná oddělení organizace, ...

Projektově můžete řídit například výběrová řízení na subdodávky a také je pohodlně automatizovaně realizovat. Můžete porovnávat cíle různých projektů mezi sebou s následným převzetím zkušenosti.

Díky přesnému zadání parametrů přímo k předmětu projektu a integraci modulu Projektové řízení v rámci IS můžete automaticky realizovat (jednorázově i periodicky) plnění závazků a předpis pohledávek vyplývajících ze smluvních vztahů, které s projektem souvisejí. Propojení na jiné činnosti organizace vám umožní například převzetí předmětu projektu na sklad, prodej či správu předmětu projektu, na projekt můžete vázat odesílání poštovních zásilek, sestavení podkladů pro odměňování ve mzdách atd.

Klíčový faktor úspěšnosti projektu - komunikace je podpořen řadou funkcí pro její řízení. Kromě běžných nástrojů pro komunikaci (vnitrofiremní zprávy, maily, řízené dokumenty...) máte k dipozici nástroje pro sdílení projektových dat, a to i v souvislosti s dalšími daty organizace (controlling, dokumenty, závazky, pohledávky, zálohy, ...). Můžete případně on-line publikovat projektové informace na webu zákazníkům (stav zakázky). Citlivá projektová data samozřejmě z(ne)přístupníte pomocí systému přístupových práv.

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení projektů

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY