Informační systém Bílý motýl - novinky

Zvýšení měsíčního daňového zvýhodnění na děti bude platit až od července 2017


Zákon 170/2017 Sb., který začne platit od 1. 7. 2017, zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě na částku 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě na 24 204 Kč. Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění je možné uplatnit  až při zpracování mezd za měsíc červenec 2017, a to na druhé dítě ve výši 1 617 Kč a na třetí a každé další dítě ve výši 2 017 Kč. V rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání se uplatní zvýšené částky daňového zvýhodnění za celý rok (19 404 Kč resp. 24 204 Kč).

Hlášení ELDP - místně příslušná OSSZ


Knihovny a novou tiskovou sestavu je nutné nahrát pomocí Sady vzdálených funkcí "Výpočet ELDP" a nastavit Obecnou předkontaci RELDP.

Byla přidána možnost zapsat do hlášení ELDP nepovinný atribut „Místně příslušná OSSZ“. Některé sociálky to vyžadují, i když povinný je pouze kód OSSZ.

Popis nastavení atributu „Místně příslušná OSSZ“ na ELDP:

V Obecné předkontaci RELDP (Informační centrum – Typy a řady - Obecné předkontace) musí být Položka obecné předkontace "RELDPH - Místně příslušná OSSZ" s hodnotou „název obce“.

Hlášení ELDP – jednatel


Knihovny je nutné nahrát pomocí Sady vzdálených funkcí "Výpočet ELDP", dále je nutné příslušnou funkčnost nastavit přímo u daného pracovníka.

Údaj Kód se skládá ze  tří znaků, z nichž první a třetí může obsahovat informaci, že se jedná o společníka, jednatele, …
Více viz  http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani/eldp/eldp.htm - „Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP platné od 1.1.2009“.

Třetí znak údaje Kód - do hlášení ELDP již zaveden.
Nastavení třetího znaku na S:
1)    V obecné předkontaci RELDP (Informační centrum – Typy a řady - Obecné předkontace) musí být Položka obecné předkontace "KATMZ7 – statutární zástupce" s hodnotou STATUT.
2)    V číselníku Kategorie pracovníků zadat novou hodnotu "STATUT - Statutární zástupce".  Číselník naleznete přes menu INFO K PRACOVNÍKOVI - Pracovníci v kategoriích.
3)    Na Kartě pracovníka - Volby - Pracovníci v kategoriích přidělíte pracovníkovi Kategorii STATUT.


První znak údaje Kód – nové nastavení
Nastavení prvního znaku na S:
1)    V Obecné předkontaci RELDP (Informační centrum – Typy a řady - Obecné předkontace) musí být Položka obecné předkontace "KATM12 - Jednatel pro ELDP" s hodnotou STATU2 . Do Poznámky si dejte "S - společník, jednatel, komandista, ředitel o.p.s pro ELDP. 1. znak údaje Kód"
2)    V číselníku Kategorie pracovníků zadat novou hodnotu "STATU2 - Jednatel pro ELDP" Číselník naleznete přes menu INFO K PRACOVNÍKOVI - Pracovníci v kategoriích. Do Poznámky si dejte "S - společník, jednatel, komandista, ředitel o.p.s pro ELDP. 1. znak údaje Kód". Atribut Účel MUSÍ být nastaven na hodnotu Další2 (Tuto hodnotu si můžete pomocí cizojazyčnosti přejmenovat).
3)    Na Kartě pracovníka - Volby - Pracovníci v kategoriích přidělíte pracovníkovi hodnotu STATU2.

Hlášení ONZ - jednatel

Knihovny je nutné nahrát pomocí Sady vzdálených funkcí "Výpočet ONZ", dále je nutné příslušnou funkčnost nastavit přímo u daného pracovníka.

 Byla přidána reakce, pokud je pracovník typu S - společník, jednatel, ....

Více viz  http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5CE034E2-963B-4F14-BF0D-2FDDCA513F53/0/C_DRCI.pdf - „Číselník druhů pracovních činností“.

Popis nastavení jednatele u ONZ:

1)      V Obecné předkontaci RELDP (Informační centrum – Typy a řady - Obecné předkontace) musí být Položka obecné předkontace "KATM11 - Jednatel pro ONZ" s hodnotou STATU1 . Do Poznámky si dejte "S - společník, jednatel, komandista, ředitel o.p.s, osoby pověřené obchodním vedením"

2)      V číselníku Kategorie pracovníků zadat novou hodnotu "STATU1 - Jednatel pro ONZ" Číselník naleznete přes menu INFO K PRACOVNÍKOVI - Pracovníci v kategoriích. Do Poznámky si dejte "S - společník, jednatel, komandista, ředitel o.p.s, osoby pověřené obchodním vedením". Atribut Účel MUSÍ být nastaven na hodnotu Další1 (Tuto hodnotu si můžete pomocí cizojazyčnosti přejmenovat).

3)      Na Kartě pracovníka - Volby - Pracovníci v kategoriích přidělíte pracovníkovi hodnotu STATU1.

Nová funkčnost DPH v IS BM, kterou lze využít pro Kontrolní hlášení


V systému lze definovat nový atribut Celková hodnota daňového dokladu.  

Ke konkrétnímu ECDD konkrétního adresáta lze určit celkovou hodnotu daňového dokladu. Pokud uživatel na detail ECDD hodnotu do atributu "Celková hodnota DD" vyplní, bude tato hodnota rozhodující pro určení oddílu KH a bude nadřazena při Přepočtu detailů hodnotě dle ECDD za období.  Jedná se např. o případy splátek, kdy jednotlivé splátky nepřekračují limit (dnes 10 tisíc Kč), nově postačí vyplnit atribut k jednomu ECDD v roce 2016. Tento atribut je k dispozici nad událostmi DPH po zápisu operace a nad Detaily (souhrn) - vždy na klávese CTRL E.

Na FTP v sekci Pro Zákazníky\Kontrolni_hlaseni jsou dva nové balíčky:

SADA_KHLAS_KHLAPS_CELKEM.BEX

OBECNY_VYBER_ECDD.BEX

Ty nahrajte jako první.

Poté si zaktualizujte Sadu vzdálených funkcí "Kontrolní hlášení DPH". Je potřeba zaktualizovat dvě DVF - "Přepočet oddílů pro KH" a "ECDD".
 

Účetní výkazy s promítnutou změnou v oblasti směrné účtové osnovy k instalaci

Pro rok 2016 došlo k významným změnám v oblasti účetních předpisů. Novelizován byl zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, také prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. i české účetní standardy pro podnikatele. Změny v oblasti směrné účtové osnovy bylo nutné promítnout do účetních výkazů IS BM. Začátkem měsíce března byly odeslány všem uživatelům podrobné informace týkající se instalace následujících výkazů:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu r. 2016
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu r. 2016 ST, tj. na „barevném“ formuláři
Rozvaha v plném rozsahu r. 2016
Rozvaha v plném rozsahu r. 2016 ST, tj. na „barevném“ formuláři

Šablony, které jsou nutnou podmínkou pro využití obou  výkazů „ST“, jsou definovány pro verzi Excelu 2007 a výše.

Roční zúčtování mezd

Pro provedení Ročního zúčtování mezd máme k dispozici několik variant tiskových výstupů. Některé známe již z minulých let a některé jsme letos vytvořili nové.

Drobnými úpravami pro použití za rok 2015 prošly sestavy „Výpočet daně z příjmů 2015“, „Výpočet daně z příjmů (předběž)“ a "Potvrzení o zd.př.  v.24 (pp) ", "Potvrzení o zd.př. DPP vz.3"  

Nově byly 2 sestavy zpracovány v černobílé variantě. Jmenují se „Výpočet daně z příjmů 2015 čb“ a „Výpočet daně z p.(předběž) čb“

Zcela nová je sestava „Výpočet daně z př. B(předběž)“. Je určena pro pracovníky, kteří skončili v minulém roce (2015) a v roce, kdy se provádí roční zúčtování již nepracují. Ve výběru činnosti se uvádí měsíc a rok, ve kterém naposledy pracovali. Např. při zpracování za rok 2015 je nutné do výběru zadat např. od 01/2015 do 12/2015. A právě nastavení výběru je tím, co ji odlišuje od sestavy „Výpočet daně z příjmů (předběž)“, ve které musíme do výběru uvést měsíc roku 2016.

Všechny sestavy je možno stáhnout přes Sady vzdálených funkcí - Sestavy pro mzdy.

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Pro účely potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění byla upravena jedna stávající sestava a vytvořena jedna sestava nová.
Obě se spouští z Karty pracovníka. Jsou to:
•    Sestava MFin 5558 vzor č.1 – „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob“. Sestava se jmenuje "Potvrzení nár. daň. zvýh(rok)" a slouží k nahlášení uplatňování nároku na daňové zvýhodnění na děti v průběhu celého roku 2015.
•    Sestava MFin 5556 vzor č. 1 - „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“. Sestava se jmenuje „Potvrzení nároku na daň. zvýh." a slouží k nahlášení uplatňování nároku na daňové zvýhodnění na děti k určitému dni v roce.

Obě sestavy je možno stáhnout přes Sady vzdálených funkcí - Sestavy pro mzdy.
 

Hlášení NEMPRI (ekvivalent hlášení Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění)

Od 15.4.2016 se změní nastavení elektronického hlášení NEMPRI. Po tomto datu bude k dispozici ke stažení pomocí Sad vzdálených funkcí nové nastavení NEMPRI. 

Česká správa sociálního zabezpečení spustí teprve 15.4. ostré prostředí - teprve po tomto datu  tedy můžete nově stažené NEMPRI použít. Po dobu dalších třech měsíců poběží ještě souběh starého a nového nastavení, máte tedy ke stažení dost času.


Nová verze pro rok 2016 včetně funkcí pro automatické sestavení a odeslání kontrolního hlášení

Rozeslána

•    DPH - režim přenesení daňové povinnosti par. 92a

Nově je v systému k dispozici funkce, kterou lze na operaci obchodu využít při zadávání událostí v režimu tuzemský reverse-charge. Tato doplňující vlastnost formuláře Kontrola přenesené daňové povinnosti  pracuje v závislosti i na dalších individuálních nastaveních (např. artikly obchodu, adresář, …).  Proto doporučujeme obrátit se na vašeho implementátora, který vám poskytne detailní informace k automatizovanému využití.
Doplňující vlastnost formuláře si můžete stáhnout přes sady vzdálených funkcí: Algoritmy a parametry – Různé – Systémové DPV.
 

•  Hlášení "NEMPRI - Příloha k žádosti o" v novém formátu

Od dubna 2015 je možné posílat hlášení "NEMPRI - Příloha k žádosti o" v novém formátu. Změnila se struktura tohoto hlášení.

Pomocí Sady vzdálených funkcí "Výpočet NEMPRI" je nutné nahrát:

-          opravené knihovny NEMPRI

-           novou kontrolní tiskovou sestavu "Příloha k žád. platná od 4/2015"

Kontrolní tisková sestava pro předchozí hlášení NEMPRI „Příloha k žádosti o (elektron)“ už nebude fungovat.
 

•  Vztah ročního zúčtování a čistého příjmu pro exekuce


Při zpracovávání ročního zúčtování za rok 2014 jsme zaznamenali nejasnosti,  při  použití některých mzdových položek jako součást čistého příjmu pro účely exekucí.

Jedná se o tyto položky (vznikají při ročním zúčtování):

L10900 - Bonus měsíční daňový

L43000 - Vyrovnání ročního daň.  bonusu

L41000 – Vyrovnání přeplatku na dani

Pokud má zaměstnanec, u kterého bylo provedeno roční zúčtování, v daném měsíci také exekuce, případně několik exekucí, dochází k nejasnostem, zda částky na těchto mzdových položkách použít jako součást čistého příjmu pro účely exekucí.

Zjišťovali jsme, jak se k situaci staví časopis Mzdová účetní a společnost Démonia Praha.

Stanoviska:

  • Z „Měsíčního daňového bonusu (L10900)“ a z „Vyrovnání ročního daň. bonusu (L43000)“ se exekuce neprovádí, tyto částky do čistého příjmu pro exekuce nepatří.
  • U „Vyrovnání přeplatku na dani (L41000)“, který vznikl vlivem ročního zúčtování zaměstnavatele to tak jednoznačné není, některé zdroje se přiklání tam a jiné jinam.

 

  1. Stanovisko Démonie je, že by se z položky „Vyrovnání přeplatku na dani (L41000)“ měla exekuce srazit, potvrzují to i exekutoři.
  2. Oproti tomu časopis Mzdová účetní 2/2014 tvrdí, že se z „Vyrovnání přeplatku na dani (L41000)“ exekuce provádět nemá.
  3. Stanovisko BM – aneb jak to obejít:


Položka „Bonus měsíční daňový (L10900)“ je již nyní z čistého příjmu pro exekuce vyjmuta.
Položka „Vyrovnání ročního daň. bonusu (L43000)“ bude zapracována do výpočtu tak, aby byla z čistého příjmu pro exekuce vyjmuta.
Položka „Vyrovnání přeplatku na dani (L41000)“ zůstane v Bílém motýlovi započítána do čistého příjmu pro exekuce, exekuce se z ní tedy automaticky provede.

Nicméně společnosti, které se v tomto případě přiklání k opačnému řešení, tj. že z  „Vyrovnání přeplatku na dani (L41000)“ se exekuce neprovádí, si mohou do výplatního lístku zadat položku „Fiktivní příjem pro účely exekucí (M10000)“ a do ní mínusem zapsat částku, která je uvedena v položce z  „Vyrovnání přeplatku na dani (L41000)“.

Položka „Fiktivní příjem pro účely exekucí (M10000)“ slouží k tomu, aby bylo možné přičíst k čistému příjmu částku pro účely exekucí. Zadáme-li do položky „Fiktivní příjem pro účely exekucí (M10000)“ částku mínusem, odečte se tato od čistého příjmu pro účely exekucí.
 

•  Mzdy

Počátkem února roku 2015 došlo k  úpravám verze Bílého motýla v oblasti mezd (práce s neplaceným volnem a zdravotním pojištěním).

Tato legislativní úprava je zahrnuta ve verzích programu, které byly vytvořeny dne 6.2.2014 nebo později. Starší verze programu legislativní úpravu neobsahují. Pokud tuto verzi nemáte, můžete si ji stáhnout na FTP nebo se obraťte na svého implementátora.
 

•  DPH

Pro rok 2015 jsou v IS BM nová DPH přiznání s platností od 1. 1. 2015 (běžné a dodatečné), které lze vytisknout pouze v aplikaci EPO Daňové správy, a to v souvislosti s novelou ZDPH, která ukládá plátcům povinnost podávat vyjmenovaná podání elektronicky. Nově lze tato přiznání stáhnout přes Sadu vzdálených funkcí (Daňová přiznání).

Uživatel může získat rychlý přehled pro účely prvotní kontroly DPH přiznání, aniž by bylo nutné vstupovat na portál DS. Použije pro to předlohu Podklad k DPH přiznání (vz. 19), která v podstatě zobrazuje oddíl "C" přiznání. Tuto předlohu lze rovněž nahrát pomocí Sady vzdálených funkcí (Sestavy pro DPH, Daňové přiznání - vypočtené).

Pro uživatele je nyní k dispozici zaktualizovaná dokumentace DPH. Jsou tam zohledněny poslední novinky z oblasti daňového přiznání, včetně nových obrázků. Uživatel má tuto verzi dokumentace k dispozici po nahrání nové verze nebo po aktualizování souborů helpů. Tuto aktualizaci vám na požádání rádi provedou naši implementátoři.

 

•  Mzdy

V prosinci 2014 se připravovala nová verze mezd pro rok 2015. Reagovali jsme na legislativní změny (nastavení různých parametrů – jako např. výše minimální mzdy, nastavení nových hranic pro náhradu mzdy, nové hranice pro výpočet exekucí, … dále pak návrh způsobu práce s daňovým zvýhodněním na první, druhé, třetí a další dítě, zavedení slevy za umístění dítěte ve školce, novinky v práci s neplaceným volnem a zdravotním pojištěním).

 Začátkem ledna 2015 jsme vytvořili nové tiskové předlohy jako např. různá potvrzení o příjmech, výpočet daně a daňového zvýhodnění, přehled sociálního pojištění, potvrzení nároku na daňové zvýhodnění. Tiskové předlohy slouží k dokončení roku 2014 nebo pro použití v roce 2015. Sestavy jsou jako obvykle ke stažení pomocí sady vzdálených funkcí.

Bylo aktualizováno elektronické podání Přehledu o výši pojistného PVPOJ. Jedná se o měsíční hlášení pro CSSZ. Nahrání je možné pomocí Sady vzdálených funkcí "Výpočet PVPOJ -Přehled o výši pojistného". Nahrajete si opravené knihovny PVPOJ (je to knihovna PVPOJA a PVPOJB). Nahrajete si novou kontrolní tiskovou sestavu "Přehled o výši pojist 2015". Kontrolní tisková sestava pro předchozí hlášení PVPOJ, třeba za rok 2014, už nebude fungovat.
 

•  Elektronické bankovnictví

V oblasti elektronického bankovnictví byly zprovozněny formáty Multicash 3.21 pro příkaz a výpis banky Unicredit

 

•  Komponenta MZDY rozšířena o další dvě elektronická hlášení

A. Měsíční hlášení odvodů zdravotního pojištění na VZPO (111).

Využívá se k tomu portál VZP.
 
Postup:
  1. Komunikace s VZP elektronicky - měsíční hlášení.
  2. Pomocí sestavy nad Prohlížením výplatních lístků "Zdrav.poj. VZP elektronicky" dojde k vytvoření souboru, jehož název se uloží do Clipboardu.
  3. Následně se uživatel přihlásí na portál VZP, tam se přepne do Zaměstnavatel - podání. Zvolí měsíční hlášení o platbě, klepne do políčka, ve kterém se zadává importovaný soubor, načte (CTRL + V), zkontroluje načtené a odešle podání.

B. Elektronické hlášení NEMPRI - "Příloha žádosti o ...". 

Hlášení se vytváří v činnosti Nepřítomnost pro nemoc a po té se odesílá dokument na ČSSZ.
 
Tato nově vytvořená elektronická hlášení rozšiřují sadu již vytvořených:

viz Novinky níže

 

•  Vložení QR kódu na tiskovou sestavu

Fakturujete své produkty/služby koncovým uživatelům - fyzickým osobám? Nově můžete vložit platební QR kód na tiskovou sestavu vystavené faktury, což umožní provedení platby prostřednictvím bankovní aplikace. Jak to funguje? Váš zákazník může fakturu zaplatit buď pomocí chytrého telefonu s nainstalovanou aplikací příslušné banky, u které má zřízený účet a která načtený QR kód zpracuje,  nebo prostřednictvím bankomatu (zatím pouze pro klienty České spořitelny), kdy v menu zvolí možnost "QR kód" a přiloží fakturu ke čtečce.

Můžete tak Vašim zákazníkům usnadnit a urychlit placení.

 

•   Komponenta MZDY a automatické hlášení ELDP (evidenční list důchodového pojištění) 

Došlo k rozšíření „protokolu nezařazených“. Dosud platilo, že se do „protokolu nezařazených“ nehlásili pracovníci, jimž za dané období hlášení ELDP nevzniklo. V nové variantě nahlásí „protokol nezařazených“ i ty pracovníky, jimž byl automaticky zrušen řádek se záznamem, protože neobsahoval žádné údaje.

•    Komponenta MZDY a informace o příslušnosti pracovníka ke zdravotní pojišťovně v uvedeném období (Karta pracovníka)

Při zápisu ukončení pracovního poměru systém nyní upozorní obsluhu, že je vhodné ukončit zároveň platnost příslušnosti pracovníka ke zdravotní pojišťovně. Obsluha následně musí sama zvážit, zda toto ukončení provést (pracovníkovi se již nebude nic doplácet) nebo neprovést (v následujícím měsíci se mu bude doplácet nějaký typ mzdy). Systémové hlášení proběhne pouze v případě, že se jedná o poslední neukončení pracovní poměr mimo DPP.

•    VÝKAZY - rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Pro uživatele pracující v Bílém Motýlu s výkazy jsou k dispozici zdokonalené výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty verze roku 2014 (v názvu výkazu je zkratka „ST“). Do barevného formuláře lze nyní snadno převádět:

-    IČ
-    obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
-    sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
-    sestaveno dne
-    právní forma účetní jednotky
-    předmět podnikání účetní jednotky


Zároveň je k dispozici rozvaha ve zjednodušeném rozsahu verze 2014 – barevný formulář výkazu standardní definice.

•    Automatický odpočet srážkové daně (Projektové řízení, honoráře z autorských smluv)

Je připraveno řešení automatického odpočtu srážkové daně z likvidace smluv (výpočtu honorářů) s tuzemskými autory.

 

•    E-mail marketing - Synchronizace dat IS BM a Mailkit

V souvislosti se spuštěním nové marketingové kampaně „Vznesme se“ byla naprogramována knihovna vkládaného kódu ADMKIT, která zajišťuje synchronizaci dat mezi mezi IS BM a webem e-mailového marketigu – konkrétně Mailkit (www.mailkit.eu). Umožňuje zařazování adresátů do kampaně v rámci IS BM, export e-mailových adres pro rozesílání e-mailů v rámci kampaní, import stavu kontaktů do IS BM. Knihovna vkládaného kódu SYSDIA a interní knihovna BWSYSDIA (uživatelsky definovaný vstup atributů) byly doplněny o funkci možnosti vyvolání nabídky (klávesa F2, pravé tlačítko myši).
 

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - ERP > Bílý Motýl® - novinky

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY