Finanční řízení

Finanční řízení podniku, controlling

Procesní pojetí informačního systému Bílý Motýl zahrnuje rovněž finanční (ekonomické) řízení podniku. Veškerá ekonomická agenda je ihned navázána na prvotní podnikové procesy a finanční a účetní hledisko se tak prolíná všemi podnikovými činnostmi.

Důsledkem procesní provázanosti finančních operací s primárními firemními aktivitami (výroba, služby, nákup...) je:

Finanční řízení, operativní ekonomické a účetní moduly

V informačním systému Bílý Motýl® je účetní osnova s šestimístnou analytikou a analytické členění pro interní manažerské účetnictví s třemi devítimístnými selektory. Procesní pojetí způsobu řízení saldokontních účtů umožňuje zcela automatické párování salda obchodních případů, výrobní zakázky, projektu, pořízení investice, nákupu apod.    

Automatizované zápisy do účetního deníku, na základě procesního propojení účetnictví s operativními evidencemi a  nastavením pravidel zaúčtování, usnadňují obsluze jejich odsouhlasení a zapsání. Je možné vedení jednoduchého, podvojného účetnictví a účetnictví příspěvkových a rozpočtových organizací.

Možnost sestavení konsolidovaného účetnictví za skupinu společností. Samozřejmostí  jsou účetní výkazy (výsledovka, rozvaha, cash flow, hodnocení závodů, středisek...) a další uživatelsky definovatelné výkazy.

Přínosem informační podpory účetnictví a správy financí pro firmy je snadná dohledatelnost a průkaznost všech údajů zachycených v IS Bílý Motýl® se zabezpečením každé účetní položky časovým razítkem, autorizovaného sledování všech změn s možností zobrazení původního znění údajů, možností připojení primárních dokladů (např. v PDF) k jejich „obrazu“ v IS, automatizovaného pořadového číslování dokladů, přirazení jména uživatele a přístupových práv k jednotlivým účetním operacím.

Evidence závazků a pohledávek, kompenzace, upomínky, penalizace, nadstandardní nastavení automatizace vystavení faktur, elektronický podpis, elektronická faktura, kontrola vypsaných insolvečních řízení (sledováním adresátů v úpadku).

Evidence přijatých a poskytnutých záloh, možnost postupné úhrady a vyúčtování, přehled záloh k datu.

Karta pohledávky s automatizací tvorby a rozpouštění opravných položek.

Evidence daňových operací (napočtení, odpočtení, vrácení, ... DPH), spotřební daň, kontrola DPH na účetnictví. Vystavení daňového přiznání (dodatečné) – elektronické podání, elektronická evidence tržeb.

Daňové doklady jsou v IS Bílý Motýl® obvykle automaticky vytvářeny na základě operativní evidence prvotních dokladů (včetně dobropisů a záloh), ale i jiných dokladů, které podléhají dani. Pro usnadnění tvorby daňových dokladů a jejich uplatnění při sestavení „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ je k dispozici aparát typů zdanitelného plnění, kde se ve vztahu k období a místu plnění definuje procentuální výše sazby DPH a způsob uplatnění jednotlivých předmětů plnění. Přiznání k dani z přidané hodnoty, ale i Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty lze zabezpečit elektronickým podpisem a přes elektronickou podatelnu odeslat.

Evidence příjmů a výdejů pokladny v referenční i zahraniční měně, evidence bankových operací a napojení na businessbanking. Získání souvisejících informací (stav, obrat, ...), vyčíslení kursových rozdílů, automatizace úhrad i částečné úhrady, volba kombinace formy úhrad (hotovost, faktura, platební karta), správa a evidence očekávaných a realizovaných plateb, inventura plateb podle adresáta, data splatnosti,…

Oblast plateb v IS Bílý Motýl® je opřena o řadu podpůrných funkcí jako jsou upomínky, penalizace, předpis plateb, příkazy k úhradě, vzájemné zápočty, promlčení, srážky ze mzdy s aktivací automatického (ručního) párování plateb a úhrad. Procesní pojetí umožňuje automatizované účtování včetně automatického vyúčtování zálohy (včetně DPH), kursových rozdílů či zaokrouhlení.

Investice v IS Bílý Motýl® jsou jistou součástí šíře pojatého účetnictví a zde tím rozumíme oblast daňového a účetního odepisování majetku s legislativní garancí a podpory základních principů účetnictví o věrném ocenění majetku. Procesní uspořádání umožňuje vlastní výpočty odpisů (zhodnocení) majetku  s automatickým účtováním.

Součástí ekonomického informačního systému Bílý Motýl je řada vestavěných algoritmů (s možností vlastních uživatelských pohledů)  pro automatické výpočty, například: výpočet přiznání k dani z přidané hodnoty včetně tisku v oficiální formě, import bankovního výpisu v elektronické formě s následným automatickým párováním na platby, výpočet kursových rozdílů, výpočet výše opravné položky k pohledávce s automatickým vyúčtováním při úhradě, výběr neuhrazených plateb pro upomínání s výpočtem penále, výpočet výše účetních i daňových odpisů, uzavření a otevření účetních knih s možností opakovatelnosti, … Možné jsou i algoritmy uživatelsky definované, například automatický rozpočet nákladů na zakázku dle váhových kritérií, … nebo rozpočet nákladů za telefon dle údajů z ústředny.

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Finanční řízení

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Informační systém QI v jižních Čechách - prezentace ERP

Zveme Vás na prezentaci firemního informačního systému QI - špičkového ERP pro řízení firem.

Vánoční večírek 2017

Vánoční večírek firmy BM Servis, tentokrát v Originál pivnici Budvarka. Jaké to bylo?

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 7. 12. 2017

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Seminář k problematice GDPR pro uživatele IS Bílý motýl® - 2. termín

Seminář k problematice GDPR pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®. Víte, co nás čeká v oblasti ochrany osobních údajů? V čem Vám informační systém Bílý motýl® pomůže? Jaké firemní procesy jsou problematikou dotčeny?

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+