Implementace informačního systému Bílý Motýl

Implementace IS Bílý Motýl® představuje proces směřující od prodeje licence k  jeho užívání. Je rozdělený do několika etap, které probíhají pod řízením realizačního týmu zástupců uživatele a poskytovatele.

Pro návrh řešení cílového stavu informační podpory pomocí IS Bílý Motýl využíváme technik Business process Modeling (BPM).

V týmu jsou zastoupeni klíčoví lidé uživatele i poskytovatele. Jejich úkolem je interakce  se všemi zúčastněnými (s pracovníky, kteří budou systém užívat, s vedením, které systém platí...), spolupráce na vytvoření implementačního projektu a dohled nad jeho naplněním, nastolení pozitivního, vstřícného a důvěryhodného prostředí.

Jako úvodní krok implementace informačního systému provádí realizační tým důkladnou analýzu, případně optimalizaci firemních procesů a požadavků zákazníka na informační podporu IS Bílý Motýl a podporu IT, které se prolínají celou společností.

Na základě vypracované analýzy firemních procesů je sestaven Strategický plán nasazení prostředků IT, jehož základním cílem je, aby IT skutečně podpořila cíle podnikatelských oblastí odpovídajícím způsobem a byl vytvořen finální časový a finanční harmonogram naplňování strategie zavádění IT do společnosti.
Pro dosažení stanoveného cílového stavu informační podpory je vypracován návrh řešení pomocí techniky BPM (Business Process Model). Detailním rozpracováním řízení  operací a procesů  v rámci work-flow lze již „připravit“ IS tak, aby podpořil konkrétní procesy probíhající (nebo žádoucí) v organizaci. Definice work-flow je předpokladem pro zdařilé vytvoření zákaznické „šablony“ implementace IS.

Za asistence odpovídajících pracovníků zadavatele probíhá instalace datového prostředí Sybase SQL Anywhere na serveru, instalace aplikačního programového vybavení IS Bílý Motýl a jeho integrace s dalšími užívanými software firmy. Součástí nastavení konfigurace a jeho zavedení je naplnění počátečních stavů, konverze dat (převedení) ze stávajícího systému, nastavení procesů a funkcí, definice kompetencí uživatelů..., čímž je IS Bílý Motýl připraven pro zkušební provoz.

V rámci zkušebního provozu probíhá zaškolení uživatelů a správce IT (IS). Od nastávajících uživatelů IS Bílý Motýl se vyžaduje základní znalost Windows a od správce nebo administrátora se předpokládá znalost všech potřebných programových prostředků pro chod aplikačního programového vybavení v jejich kompetenci. V této fázi probíhá ještě řada konzultací pro zjišťování správného pochopení a nastavení informační podpory dle požadavků zákazníka.

Dosažení stavu připravenosti obsluhy je startem ostrého provozu IS Bílý Motýl za přítomností a podpory pracovníků firmy na jednotlivých pracovištích. Dohlížejí na metodicky správné provádění činností a objasnění posledních nejasností v souvislosti s provozem aplikačního programového vybavení.

Během celé doby nasazení a užívání IS Bílý Motýl je poskytována správa a údržba systému. Rozsah podpory záručního provozu je dán platnou smlouvou. Následné požadavky zákazníka se řídí platnými technickými podmínkami pro poskytování služeb.

Uživatelům IS Bílý Motýl je poskytována po dobu užívání bezplatná servisní podpora pod pojmem „Hotline“ a servisní podpora na úrovni řešení problému za účelem udržení IS v provozu. Podpora se řídí zpracovaným systémem poskytovaných služeb.

Představuje distribuci aktuálních verzí (minimálně 1x ročně) na základě platné smlouvy. Aktuální verze vychází z garance zapracování nových legislativních změn do informačního systému, zdokonalování informační podpory a vývoje technických a technologických informačních prostředků.

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - implementace

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+