Procesní versus funkční řízení podniku

Zásadním rozdílem mezi procesním a funkčním řízením je stanovení jednotky řízení, k níž se vztahuje odpovědnost, rozpočet a data. V procesím řízení je touto jednotkou proces, ve funkčním řízení je to organizační úvar.

 

Téma "procesní řízení podniku" bylo už odborné veřejnosti předloženo tolikrát, že je skutečně s podivem, v jakém měřítku v českých společnostech stále přetrvává řízení funkční. Po mnohla letech praxe s implementací procesního informačního systému můžeme zodpovědně říci, že neexistuje podnik, pro nějž by procesní řízení bylo nevhodné.

To plyne z podstaty procesního řízení samotného - na každou činnost v realitě můžeme nahlédnout jako na proces - tedy na sled navazujících činností, jehož účelem je přeměna nějakého vstupu na nějaký výstup. Procesně tedy můžeme popsat činnost každého podniku.

Tady možná nastává kámen úrazu, a tou je neochota zaměstnanců nebo\a managementu, ke změnám, nechuť k narušení poklidné rutiny a oprávněná obava z vyšší odpovědnosti za užitečnost své práce.

Důsledkem procesní analýzy činnosti podniku bývají často nepříjemné odpovědi na následující otázky:

Jsou všechny procesy, které ve firmě běží, opravdu k něčemu užitečné?

Procesní analýza mapuje firemní procesy s cílem vytipovat ty, které jsou pro firmu nejdůležitější, resp. jejichž výstup někdo skutečně potřebuje.  Nazýváme je "klíčovými business procesy" a jim je třeba se věnovat s největší péčí a důsledností, neboť souvisejí s hlavní podnikatelskou činností firmy, často se vážou k unikátnímu firemnímu know-how, nesou  největší obrat, zisk nebo náklady a na jejich procesních bedrech leží hlavní úspěch nebo neúspěch podniku.

Při této příležitosti jsou však často identifikovány procesy, jejichž výstupy v podstatě nikomu k ničemu nejsou, a už vůbec nijak nepřispívají k hlavnímu účelu vlastního podnikání. Tyto firemní procesy mají původ kdesi v historii, "protože se to vždycky tak dělalo" a úředníci (ale i manažeři!) jejich vykonáváním především vykazují vlastní usilovnou činnost.

Užitečnost eliminace těchto zbytečných procesů je nasnadě - a nechuť k tomuto odhalení u řady zaměstnanců a někdy i vedení společnosti bohužel také.

Skutečně je vykazovaný "úspěch" jednotlivých útvarů úspěchem celé společnosti?

Odpovědnost za úspěch celého procesu, nikoli za jeho dílčí část - jeden ze základních kamenů procesního řízení. Na rozdíl od funkčně řízené organizace, kde si každý útvar buduje svůj "vlastní píseček" bez ohledu na potřeby  útvarů ostatních a bohužel často i bez dopadu na celkovou úspěšnost firmy.  Zajímavé je, že největší aroganci, sebestřednost a tabulkovou úspěšnost vykazují většinou útvary "podpůrné", jejichž původním smyslem je usnadňovat práci hlavnímu "výrobnímu" útvaru, tedy nositeli hlavní firemní činnosti. 

Zavázat tyto "služební" útvary zodpovědností za výsledek CELÉHO procesu znamená vrátit jim jejich původní funkci, zamezit vnitřní nevraživosti útvarů a podpořit spolupráci zaměstnanců se společným cílem - spokojenost zákazníka, jehož peníze jsou zdrojem jejich výplaty.

 

Výše zmíněné potenciální překážky však jen dokládají, že zavedení procesního řízení vede k racionálnějšímu a efektivnějšímu chodu firmy.  Úspěšnost procesního řízení musí být podpořeno loajalitou zaměstnanců k firmě, jasnou vizí vedení společnosti a schopností změnit zavedené návyky ve prospěch společného cíle.

Informační systém pro procesní řízení

Na začátku je třeba říci, že procesní řízení lze aplikovat na organizaci bez ohledu na to, jaké informační systémy a v jakém prostředí jsou v ní provozovány. Samozřejmě je výhodné mít pro řízení hlavních činností takový informační systém, který procesní řízení podporuje.

Ne všechny informační systémy, které se deklarují jako procesní, však mají procesní pohled a procesní uspořádání informací v podstatě své architektury. Procesním řízením nelze nazývat pouhé propojení operací prováděných různými organizačními útvary, kdy výstup z jedné operace jednoho útvaru se stává vstupem operace následující v dalším útvaru.

V procesním informačním systému, jakým je například Bílý Motýl, je možné řetězit jakékoli operace do jakékoli uživatelem zvolené posloupnosti. Tato vlastnost zajistí pefektní přizpůsobení individuálním potřebám uživatele a zároveň dává možnost pružně reagovat na změny reality a při změně nebo potřebě nového firemního procesu upravit procesní strukturu v informačním systému bez nutnosti programování. Informační systém Bílý Motýl disponuje také webovým rozhraním, takže je možné předávat si výsledky operací se zcela odlišnými informačními systémy, které v podniku fungují a často jsou v nich realizovány části klíčových procesů.

A co vy? Řídíte nebo chcete řídit firmu procesně? Vyznáte se ve vašich procesech, máte je dobře zmapované, popsané, optimalizované? Podporuje váš stávající informační systém řízení procesů tak, jak jste si je v rámci optimalizace nastavili? 

Procesní informační systém - dvojí výhoda pro vás.  Přesvědčte se!

 

Další články:

Logistické procesy pod kontrolou

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Napojení výrobních procesů a EPR

Dynamické plánování výrobních zakázek a související logistika

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.

Výrobní workflow, aneb procesní pohádka

Optimalizace skladů v obchodních a výrobních firmách

Všichni do cloudu? A proč?

Blog > Procesní versus funkční řízení podniku

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY