ERP a výrobní procesy

Na firemní organizaci výroby může být brán pohled z různých hledisek a výstupem budou rozdílné klasifikace výrobních úkonů. Dle průběhu (diskrétní, procesní), dle reakce na poptávku (výroba na sklad, na zakázku, montáž na zakázku, projektová výroba), dle četnosti (kusová, sériová, hromadná) atd. Z výše uvedených kombinací a uvedených hledisek se vyžaduje rozdílný přístup při tvorbě technologických norem, kalkulaci nákladů, plánování a řízení výroby, controllingu. Pojďme se nyní blíže podívat na procesní řízení výroby a následné využití získaných dat.

V každé výrobní firmě se před zaplánováním vlastní výrobní zakázky musíme spolehnout na bezvadnou práci následujících oddělení:

Ve chvíli kdy v systému máme k dispozici novou potvrzenou objednávku od zákazníka je informace předána oddělení plánování výroby. Zde se objednávka rozpadne na základě objednaných artiklů do výrobních zakázek, u kterých je evidováno objednané množství artiklu. Plánovací oddělení ke každé výrobní zakázce doplní časový harmonogram výroby dle výrobních kapacit a tím dojde k finálnímu vstupu informace do systému o nové zakázce. Následným automatizovaným výpočtem se zakázka rozpadne do dílčích výrobních úkolů, pracovních činností a materiálových vstupů. Tyto informace jsou stěžejní pro následující využití dat z výroby, a proto je nutné klást důraz na jejich správnou definici již v rámci technické přípravy výroby. Ve chvíli kdy jsou všechny důležité informace o výrobní zakázce k dispozici v informačním systému se může přistoupit v rámci výrobního oddělení k vlastní realizaci. Prvním krokem výrobního oddělení je vyzvednutí si materiálu pro výrobu ze skladu. Následně časový harmonogram určí pořadí pracovních úkonů. Po ukončení dílčího pracovního úkonu je do systému zapsána informace o jeho realizaci a také informace o skutečné časové náročnosti. Po dokončení všech pracovních úkonů na výrobní zakázce se provede kontrola skutečné spotřeby materiálu a informace se zapíše do systému. Zde mohou nastat tři stavy: 1) materiálu bylo spotřebováno víc než byl plán v technické přípravě výroby, 2) materiálu bylo spotřebováno méně než byl plán v technické přípravě výroby, 3) materiál z technické přípravy výroby byl nahrazen jiným materiálem. Po dokončení kontrolní činnosti a zápisu skutečných údajů do informačního systému provede výrobní oddělení příjem výrobku na sklad. Tímto krokem se celý proces řízení výroby uzavře.

Po ukončení procesu výroby můžeme zhodnotit data obsažená v informačním systému napříč všemi zúčastněnými odděleními v rámci výrobní zakázky. Základní data k výrobě (technická příprava výroby) nám poskytla předpoklady nákladů jak materiálových, tak i mzdových. Plánování výroby dohlédlo na správné využití lidský zdrojů. Výrobní oddělení provedlo výrobu a do systému poskytlo informace o skutečné materiálové spotřebě a časové náročnosti. Tímto se ucelil informační tok výrobního procesu a analýzou těchto dat získá společnost přehled o náročnosti výroby daného artiklu.

Porovnání kalkulovaných nákladů a skutečných nákladů ve výrobním procesu poskytne informace o správnosti kalkulací technické přípravy výroby, skutečných potřebách výrobního oddělení a oddělení lidských zdrojů. Níže uvedené příklady rozdílů mohou být vyhodnoceny a působit jako zpětná vazba při plánování budoucích výrobních zakázek.

Stejnými pravidly se řídí i stanovení časové náročnosti dílčích výrobních úkolů v návaznosti na plánování pracovních činností zaměstnanců ve výrobním oddělení.

V celkovém součtu rozdílů je informační systém schopen poskytnout pravdivou informaci o nákladech výrobní zakázky a pro potřeby rychlých přehledů o odchylkách tyto rozdíly procentuálně vyčíslit. Při kontrole jedné zakázky je takto poskytnuta informace o jejím skutečném nákladovém stavu. Při pohledu na více zakázek za určité období je tímto stanovena informace o správnosti kalkulací a správné efektivitě výrobního procesu firmy. Takto stanovené výrobní procesy a analýza vstup-výstupních dat pomůže při zlepšování hospodaření výrobní firmy a ke snížení zkreslení informací o skutečných nákladech na výrobu.

Na závěr bych rád dodal skutečnost, že moderní informační systém a propracované procesní řízení je i přes počáteční finanční investici nejlepším možným řešením pro optimalizaci chodu výrobní firmy.

 

Jste výrobní firma a řešíte podobnou problematiku? Jak je Vám Váš ERP systém nápomocný? Informační systém Bílý Motýl® (ERP systém pro střední a větší firmy) umožňuje nastavení struktury Vašich firemních procesů a požadavků na řízení a hodnocení přesně podle Vašich potřeb. Zároveň je možné měnit tato individuální implementační nastavení bez nutnosti programování a přizpůsobovat tak operativně chod firmy vnějším okolnostem. 

Procesní informační systém - dvojí výhoda pro vás.  Přesvědčte se!

 

Článek byl publikován v časopise IT Systems 12 / 2015 a nebo si jej můžete přečíst zde,  na portále www.systemonline.cz .

 

Další články:

Logistické procesy pod kontrolou

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Napojení výrobních procesů a EPR

Dynamické plánování výrobních zakázek a související logistika

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.

Výrobní workflow, aneb procesní pohádka

Optimalizace skladů v obchodních a výrobních firmách

Všichni do cloudu? A proč?

Blog > Napojení výrobních procesů a ERP

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY