Kontrolní hlášení DPH očima informatika

9.2.2016

Nový zákon o DPH přinesl mimo jiné povinnost podávat kontrolní hlášení daně z přidané hodnoty. Vztahuje se na všechny plátce DPH a je na každém z nich, jak si s vytvořením kontrolního hlášení poradí. A jak jim pomůže jejich informační systém?

 

Podle vzedmutých reakcí se zdá, že ne všichni mají k dispozici informační systém, jenž je na tuto novou situaci připraven. My, jako autoři a dodavatelé informačního systému Bílý Motýl, považujeme za svou povinnost našim uživatelům poskytnout maximální podporu, proto je řešení této nové povinnosti součástí již distribuované verze Bílého Motýla pro rok 2016.

Tato nová verze umožňuje evidovat potřebná data a automatizovaně připraví z informací uložených v systému kontrolní hlášení DPH ve formátu, který je rovnou možno odeslat přes EPO případně přes datovou schránku. Uživatelé informačního systému Bílý Motýl tedy mohou zahájit nový rok zcela bez stresu a obav z případného nesplnění své povinnosti vůči státu.

Na kontrolní hlášení můžeme nahlížet různě, my zůstaneme věrni své informatické profesi a položíme si několik projektových otázek.

CO je to kontrolní hlášení DPH?

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které vychází ze současné evidence pro účely DPH, nicméně ne všechny informace záznamní povinnost do konce roku 2015 vyžadovala.

Povinnost podání vznikla od 1.1. 2016. Údaje, které jsou uvedeny v kontrolním hlášení, musí korespondovat s údaji v DPH přiznání (příslušným řádkům za příslušné období).

Evidované řádky v DPH přiznání se promítají do Oddílů kontrolního hlášení a jsou vyjmenovány v Pokynech pro vyplnění kontrolního hlášení (ke dní 4.12. 2015): jsou to řádky 1, 2, 25, 40, 41, 10,11, 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13.

Oddíl A1: ř. 25 - dva kódy předmětu plnění na jednom daňovém dokladu je nutné vyplnit do dvou řádků kontrolního hlášení se shodným evidenčním číslem daňového dokladu

Oddíl A2: ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 12, 13

Oddíl A3: z ř. 26 uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Oddíl A4: ř. 1 a 2 - s hodnotou daňového dokladu nad 10 tisíc včetně daně (limit v absolutní hodnotě) a opravy dle § 44 zákona o DPH bez ohledu na limit - vč. kopie daňového dokladu; je nutné rozlišovat plnění běžná, cestovní službu a použité zboží kódem režimu plnění 0, 1 a 2; uvádí se i daňové doklady pro osoby povinné k dani - neplátce

Oddíl A5: opět ř. 1 a 2, taková plnění, která se neuvádí v A4, kumulativně za období v členění dle sazeb

Oddíl B1: ř. 10 a 11 - dva kódy předmětu plnění na jednom dokladu je nutné vyplnit do dvou řádků kontrolního hlášení se shodným evidenčním číslem daňového dokladu

Oddíl B2: ř. 40 a 41 - s hodnotou daňového dokladu nad 10 tisíc včetně daně (limit v absolutní hodnotě) a opravy dle § 44 zákona o DPH bez ohledu na limit - vč. kopie daňového dokladu; je nutné označit plnění krácená poměrem

Oddíl B3: opět ř. 40 a 41, ta plnění, která se neuvádí v B2, vč. zjednodušených daňových dokladů kumulativně za období v členění dle sazeb

KDO kontrolní hlášení DPH podává?

Kontrolní hlášení podávají osoby registrované k DPH jako plátci daně, za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny.

Kontrolní hlášení podávat nemusí plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali za sledované období žádné plnění a plátci, uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - např. finanční či pojišťovací činnosti, vzdělávání, zdravotní služby, sociální pomoc apod.

KDY se kontrolní hlášení DPH podává?

Právnická osoba - plátce a skupina podává kontrolní hlášení měsíčně, fyzická osoba - plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání (měsíčně nebo čtvrtletně).

Lhůty pro reakci na výzvu správce daně k odstranění pochybností či nesouladu v podaném kontrolním hlášení jsou v zákoně vpravdě šibeniční. Naštěstí chystaná novela, jež by měla začít platit od 1.6. 2016, počítá s jejich prodloužením z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů, což v reálu znamená nejméně jeden týden.

JAK se kontrolní hlášení DPH podává?

Podání lze učinit pouze elektronicky na adresu podatelny správce daně ve formátu a struktuře zveřejněném správcem daně - XML soubor.

Pro komunikaci s aplikací EPO je výhodné používat datovou schránku, tj. uvést její ID do kontaktní informace kontrolního hlášení.

Pozn.: V této souvislosti se sluší také připomenout, že od 1.1. 2016 mají VŠICHNI plátci DPH nově povinnost podávat přiznání k DPH (nejen kontrolní hlášení DPH) výlučně elektronickou formou. Tato povinnost již zahrnuje přiznání za prosinec 2015, resp. poslední čtvrtletí 2015.

ZA KOLIK - Finanční aspekty nové povinnosti

Prvním aspektem jsou pokuty, tedy na kolik nás přijde, když svou povinnost nesplníme. Za pozdní podání máme zaplatít 1000 Kč pokuty, pokud to stihneme dříve, než nás k tomu správce daně vyzve.

Po výzvě už je to za 10000 Kč. Pokud ani po výzvě hlášení nepodáme, hrozí nám 30 - 50000 Kč, stejně tak, když nezareagujeme na výzvu správce daně k odstranění pochybností. A budeme-li správce daně hodně štvát a nespolupracovat, může nás to přijít až na půl milionu.

V původním zákoně není možno sankce prominout. Chystaná novela však doplní institut prominutí pokuty z ospravedlnitelných důvodů pro prodlení a jedno pochybení za každý kalendářní rok bude tolerováno automaticky. Ačkoli by novela měla začít platit od 1.6. 2016, uplatní se i zpětně na dosud uložené pokuty a zajistí se tak přechodné toleranční období.

Druhým aspektem jsou náklady, které bude muset podnikatel vynaložit na to, aby byl schopen požadované kontrolní hlášení včas a ve správné struktuře podat. Ve hře je čas a vzdělání interních účetních, investice do úpravy či jiné verze používaného informačního systému nebo angažování specializované účetní firmy.

V tomto případě se dobře uplatní přísloví "V nouzi poznáš přítele". Slušný dodavatel informačního systému této uživatelské "nouze" nezneužije a za včasnou funkční verzi žádné nadstandardní platby nepožaduje.

PROČ se kontrolní hlášení DPH podává?

Odpověď na tuto otázku není předmětem tohoto článku. Různí odpovědní lidé v různých médiích již mnohokrát vysvětlili, proč je kontrolní hlášení užitečné/zbytečné/škodlivé/. Bez ohledu na to, ke kterému názoru se kdo přiklání, kontrolní hlášení DPH je nevyhnutelné.

Nezbývá než doufat, že se očekávání finanční správy, tj. navýšení daňových příjmů o 10 mld. korun ročně, naplní a že stát následně tyto peníze smysluplně využije.

Rádi Vám představíme informační systém Bílý Motýl včetně jeho možností zpracování a podání kontrolního hlášení DPH. Stačí, když nám zavoláte!

 

Další články:

Kontrolní hlášení DPH a informační systém Bílý motýl

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.

Výrobní workflow, aneb procesní pohádka

Klíčové vlastnosti informačního systému z hlediska malé firmy

Optimalizace skladů v obchodních a výrobních firmách

Všichni do cloudu? A proč?

Blog > Kontrolní hlášení DPH očima informatika

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY