ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Úvod

Již mnohokrát jsem s kolegy z branže, ale také se zástupci uživatelů i se správci jejich informačních systémů, diskutoval na téma výhod a nevýhod branžových řešení specificky nastavených pro jeden obor činnosti na straně jedné a širokých implementačních možností obecných ERP na straně druhé.

Ovšem ne vždy jsme si zcela rozuměli v elementárních pojmech a mnohdy se pak diskuse stávala poměrně složitá s obtížností učinit smysluplné závěry. Nyní se pokusím na tuto problematiku nahlédnout trochu strukturovaně.

Do hry vstupují 3 roviny pohledu:

  1. architektura IS/ERP a míra „branžovosti“ / „implementovatelnosti“,

  2. cíl pořízení ERP,

  3. organizační aspekty (velikost firmy, rozsah podnikatelských aktivit, …).

Jakousi čtvrtou rovinou jsou marketingová sdělení, která s pojmy manipulují ve svůj pospěch a tím zpětně deformují jejich podstatu a bohužel i jejich reprodukci nejen laickou, ale často i odbornou veřejností.

 

A. Architektura IS/ERP

Na architekturu ERP lze nahlížet různými způsoby, nicméně pro účely tohoto článku bude nejlepší tento pohled.

ERP systémy se obvykle sestavují z několika modulů (komponent) a informačního centra, které zajišťuje jejich komunikaci (výměnu, transformaci či sdílení dat moduly). Informační centrum se také někdy nazývá jádrem informačního systému.

Tato komunikace může být řešena řadou metod, které základním způsobem charakterizují daný ERP. Například procesní komunikace komponent, třebaže není v praxi zcela běžná, umožní minimalizaci nákladů na implementaci.

Jednotlivé moduly (ale i informační centrum) disponují svou klíčovou funkcionalitou a řadou dílčích funkcí.

V případě ERP systémů je obvyklé, že funkce mají univerzální charakter a jejich provádění se řídí parametry. Mezi tyto parametry lze zahrnout také specifikace šablon pro výstupy, možnost vložení nového údaje apod.

A1. Implementovatelný systém

Pokud se nyní věnujeme ERP systému, tedy poměrně rozsáhlému komplexnímu informačnímu systému, který podporuje i poměrně složité činnosti podniku (řízení výroby, řízení projektů, …), pak se zcela jistě nikdo neobejde bez jeho implementace neboli zavedení do praxe. Otázkou je spíše, jak velkými možnostmi přizpůsobení ERP systém disponuje a jak je „pohodlné“ ho přizpůsobit.

Pokud se přidržíme výše zmíněné architektury ERP systému, pak se z hlediska míry implementace jedná o tyto možnosti:

 

Kromě otevřenosti architektury ERP systému k implementaci je velmi důležitým aspektem schopnost implementovat ho ze strany poskytovatele, resp. ze strany jeho pracovníků. Tedy schopnost poskytovatele identifikovat informační potřeby zákazníka a ERP systém přínosným způsobem nastavit.

V případě, že poskytovatel má určitou znalost oboru, ve kterém působí zákazník, je pravděpodobné, že rychleji najdou společnou řeč. Anebo taky ne, neboť ta znalost může fixovat obecné nepřínosné návyky.

A2. Branžové řešení

Jak vlastě rozumět pojmu „branžové řešení“? Pod tímto názvem se na trhu nabízí ERP systémy, které disponují určitým přednastavením, které má usnadnit jeho implementaci v určitém oboru. Lze říci, že určitá obecná znalost oboru je do něj zakomponována.

Opět se přidržíme zmíněné architektury ERP a uvedeme si několik typů branžového řešení.

 

Je obvyklé, že i ERP systémy nabízené jako oborové řešení mají určité možnosti implementačních nastavení, takže v praxi se téměř vždy jedná o kombinaci oborového řešení plus implementačních možností.

B. Cíl pořízení ERP

Při úvahách, zda branžové řešení anebo silně implementovatelný systém, vstupuje do hry jako další aspekt důvod pořízení ERP. Zcela jistě je k pořízení ERP řada důvodů, nicméně v určitém zjednodušení lze vidět dva základní:

C. Organizační aspekty

(organizační uspořádání, velikost firmy, rozsah podnikání apod.)

 

Před implementací nového ERP je potřeba zvážit organizační aspekty a vzít v potaz, jak dalece je firma schopná a ochotná měnit své zavedené organizační postupy, uspořádání apod., a samozřejmě také uvážit, zda by taková změna byla z hlediska chodu firmy ku prospěchu či naopak krokem zpět.

  1. Úroveň firemních procesů.

Často je implementace ERP vhodnou příležitostí, jak firemní procesy od základu reorganizovat či alespoň mírně pozměnit. V řadě moderních firem však nacházíme dobře vyladěné a fungující procesy s odpovídajícím funkčním organizačním uspořádáním. Právě takové firmy právem od informačních systémů očekávají, že je v této oblasti podpoří, nikoli že se je budou snažit „napasovat“ do svých rámců.

  1. Velikost firmy.

U velkých firem je samozřejmě reorganizace procesů vždy velmi náročná na čas, erudici zaměstnanců a koneckonců i finance, zatímco v malých firmách není problém začít pracovat trochu jinak, než bylo dosud zvykem.

  1. Rozsah podnikání – podnikatelské oblasti.

Některé firmy jsou úzce zaměřené na jeden obor podnikání (například výrobce obuvi). Obvyklejší – a praktičtější – ke však skutečnost, že firma podniká v několika oborech, které se mohou nebo nemusí doplňovat (výrobce obuvi, módního oblečení a kabelek) nebo se několika různých oblastí alespoň dotýká (výrobce provozující rovněž své značkové obchody doplněné komplementárním zbožím, například kosmetikou a doplňky).

 

Diskuse problematiky

Představme si, že výrobce obuvi si pořídí ERP systém zaměřený na obuvnický průmysl, který je velmi kvalitně a přesně nastavven pro daný obor, včetně nastavených škál velikostí, stačí nainstalovat a začít používat, prostě idylka. Ovšem v situaci, kdy se rozhodne vyrábět i oděvy, se zjistí, že nelze do ERP systému implementovat škály velikostí oděvů. Co teď? Založit novou firmu s novým ERP?

Z druhé strany: Autobazar by si pořídil obecný ERP systém, aby jej implementoval. Ovšem zjistí, že potřebuje pro vstup dat zcela specifické obrazovky se specifickými údaji odpovídající on line dialogu se zákazníky (tedy nastavení systému pro své procesy) a další specifické funkce. Pokud obecný ERP systém nemá nástroje pro rychlé nastavení (např. není procesně orientovaný), implementace se začne neúnosně protahovat, plánovaný termín nasazení se nezvládá. Co ted?

Anebo jeden příklad z praxe: Vydavatel knih hledal ERP systém určený pro nakladatelství. Z diskuse jeho problematiky se ukázalo, že vydání knihy je vlastně projekt, přičemž předmět projektu (výsledek) má řadu strukturovaných parametrů. Nakonec se tedy implementoval obecný ERP s velmi kvalitním projektovým řízením, čímž zůstala otevřená cesta pro rozvoj firmy po více než 15 let.

Zcela jistě je nutné si klást téměř nekonečnou řadu otázek při volbě mezi branžovým řešením a obecným ERP systémem s širokými implementačními možnostmi:

 

 

Odpovědi na uvedené otázky závisí na konkrétních podmínkách zejména na důvodu pořízení a implementačních možnostech ERP systému, kvalitě branžového nastavení, časových požadavcích i na ceně. Pokusme se přesto alespoň trochu formulovat určitá obecná doporučení.

Máme-li v ohni několik podnikatelských želízek, tedy zasahuje-li naše podnikání do několika různorodých oborů, nebudeme patrně pořizovat pro každou oblast samostatný specializovaný informační systém. Pravděpodobně také využíváme synergických výhod jedné zastřešující firmy, tedy společného nákupu, účetnictví, správy majetku atd., k čemuž se bude lépe hodit obecný ERP s širokými možnostmi nastavení pro sledování nákladů a výnosů dle jednotlivých SBU.

Pokud plánujeme pomocí ERP systému získat konkurenční výhody, pak je zřejmé, že potřebujeme takový, který lze nastavit (implementovat) dle našich představ dnes, ale i v budoucím období, a to jinak než naši konkurenti. Zcela jistě je tedy potřebné, aby ERP systém umožňoval rychlé (pře)nastavení procesů přes libovolné moduly za minimálních nákladů – ideálně procesně orientovaný. Pokud se najde branžové řešení, které je současně možné rozvíjet a modifikovat implementačně, je určitě dobré se na ně podívat. Pokud by branžové řešení nemělo možnost implentačního rozvoje a specifického nastavení, pak je nutné se zajímat o obecný ERP systém.

Pokud je důvodem pořízení ERP systému nutné zlo, pak se zaměříme na minimální cenu. Lze očekávat, že branžové řešení může být levnější než implementace obecného ERP systému, takže zbývá jen prověřit, zda náš business skutečně odpovídá nabízenému branžovému řešení.

A co vy? Uvítali byste spíše řešení, do něhož je již implementováno branžové know-how? Nebo si myslíte, že to děláte v branži lépe než ostatní a chcete toho využít? V tom případě je informační systém Bílý Motýl® (ERP systém pro střední a větší firmy bez rozdílu oboru podnikání) vhodný právě pro Vás.  

Nastavte si v informačním systému Vaše firemní procesy právě tak, jak je chcete a potřebujete mít, jedinečným způsobem, odlišně od Vašich konkurentů.

Procesní informační systém - dvojí výhoda pro vás.  Přesvědčte se!

 

Článek byl publikován v časopise IT Systems 12 / 2015 a nebo si jej můžete přečíst zde,  na portále www.systemonline.cz .

 

Další články:

Logistické procesy pod kontrolou

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Napojení výrobních procesů a EPR

Dynamické plánování výrobních zakázek a související logistika

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.

Výrobní workflow, aneb procesní pohádka

Optimalizace skladů v obchodních a výrobních firmách

Všichni do cloudu? A proč?

 

Více o informačním systému Bílý Motýl®

Blog > ERP Systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY